Ansager området - Bramminginfo

Gå til indhold

Ansager området

Ansager området

Dette område er medtaget som et selvstændigt menupunkt med 3 delpunkter. Det meste af området kan nås fra Bramming indenfor 30 minutter. Kvie Sø er dog lige på grænsen. Er der ingen trafik kan det lade sig gøre på 30 minutter. Området er defineret med centrum i Ansager og en radius på 4 kilometer.

Ansager området

Kvie Sø er en sø beliggende cirka 2 km nord for Ansager i Vestjylland med et areal på 30 ha, hvilket gør den til en af kun 6 søer i det tidligere Ribe Amt, der er 30 ha eller større. Søen opstod efter seneste istid for cirka 12.000 år siden. Søen blev sammen med de omkringliggende områder (i alt 47 ha) fredet i 1947/1969.
Danmarks Naturfredningsforening rejste i 1946 fredningsforslag for Kvie Sø, fordi man havde konstateret, at lokale lodsejere havde sænket vandstanden og man frygtede dræning af en vigtig lobeliesø og forringelse af naturværdierne.
Lodsejerne var interesseret i tørv og i det sydvestlige hjørne af søen lå et moseområde som, hvis der blev bygget en dæmning mellem søen og mosen, kunne udvindes tørv fra. Resultatet blev, at Kvie Sø blev fredet uden erstatning til lodsejerne, dæmningen bygget og med krav om, at der ikke graves tørv i det fredede areal, altså resten af søen. Link til fredningskendelse.

Efter en omskiftelig tilværelse mellem sund turisme og en -til tider- grov merkantil udnyttelse af området blev det besluttet i 1969, at søen med omgivelser skulle fredes og ejerskabet af søen skulle overgå til den daværende Ansager Kommune.
Søen
Søen er en af de sjældne lobeliesøer, som er næringsfattige hedesøer. Fordi denne, som en sådan er truet, er der foretaget omlægning af dræn og afskæring af tilløb til søen fra dens tidligere afvandingsområder, som tilførte næringsrigt drænvand, hvilket forurenede søen. Den har en god vandkvalitet og sandbund og er i store dele meget lav, hvilket gør den velegnet for børn. Der er desuden en badebro.

I 1992 blev søen forurenet af kalk, hvilket man rettede op på ved at tilføre grundvand i en periode indtil 1999. Herved begrænsede man konsekvenserne af forureningen. Søen bliver endvidere overvåget som led i NOVANA og var blandt andet i 2009 en af 19 særligt intensivt undersøgte søer. NOVANAs undersøgelser viser, at undervandsplanternes dækningsgrad i Kvie Sø er steget betydeligt fra 2007 til 2009 og har derfor en betydende vegetation. Af planter i søen kan især nævnes den i Danmark meget sjældne og fredede Gulgrøn Brasenføde, som har groet i søen allerede fra ca. 2000 fvt.
Søen er opstået for 12.000 år siden i forbindelse med den sidste istids ophør, som da havde varet i 60.000 år.

Type: Lobeliesø
Overfladeareal: 30 ha
Middeldybde: 1,3 m
Maks. dybde: 2,6 m
Vandvolumen: 378.700 m3
Gennemløbstid: 2,44 år
Omkreds: 2,6 km

Omgivelser
Omkring hele søen er der anlagt vandrestier af Hjerteforeningen, det vil sige såkaldte "hjertestier" – en på 2,5 km og en på 3,5 km. På en del af ruten på sydsiden går man på den gamle dæmning.

Badevandssø
Varde Kommune har målsat Kvie Sø som en såkaldt badevandssø, men det er kun tilladt at bade fra badestranden. Det er, fordi de sjældne og truede planter i søen skal beskyttes. Derfor er det kun lovligt at bade i den nordlige ende af søen. Søen er allerede belastet med colibakterier fra de mange badende og vandkvaliteten betegnes som ikke tilfredsstillende – søen har f.eks. ikke det blå flag som godt badevand. Derfor er der grund til bekymring, hvis der bygges flere sommerhuse i området og der dermed kommer flere badende til.

I området lige øst for søen ligger et sommerhusområde med omkring 170 sommerhuse (per 2011). Sommerhusområdet har både ældre og nyere huse, idet det er blevet udvidet betydeligt i starten af det 21. århundrede.

På strandområdet findes desuden en legeplads.
Nord for strandområdet finder man "Pandekagehuset"

Pavillonens historie
Det nuværende Pandekagehus er en vigtig brik i en lang og spændende historie om Kvie Sø.
En sommerdag i begyndelsen af 1930 kom der nogle folk cyklende fra Grindsted til Kvie Sø. For at komme til søen, måtte de cykle forbi gården Søknude og videre ad en markvej. Den daværende ejer af Søknude, landmand Niels Peter Larsen, øjnede en mulighed for at tjene penge og sendte bud efter nogle forfriskninger ved bageren i Ansager.
Efter flokkens besøg steg trafikken af badegæster og i 1932 lod Niels Peter Larsen derfor opføre en pavillon, så badegæsterne kunne komme ind at sidde og nyde deres mad og drikke. Der blev bygget et beboelseshus til pavillonen. Niels Peter Larsen kunne nu reklamere med: "KVIE SØ førsteklasses badested".
I 1960'erne havde Kvie Sø sin storhedstid som badesø. Folk fra nær og fjern velfartede til den lille jyske perle på heden. I 1965 ryddede Kvie Sø forsiden af "UDE OG HJEMME" og en 4-sidet reportage beskrev stedet som Den Jyske Riviera midt ude på heden. Tusindvis af badegæster kom til søen hver dag i sommersæsonen.

Pandekagehusets historie
I 1995 kom en Hollandsk familie til Danmark
De kom egentlig for at drive landbrug men fik i november 2004 mulighed for at overtage stedet, og omdannede den gamle "Afholdspavillon" til en hyggelig familierestaurant med speciale i hollandske madpandekager og belgiske øl.
Ved pandekagehuset er der en stor terrasse med udsigt over søen, hvor man kan nyde sin pandekage, øl eller en kop kaffe med hjemmebag.
For de små gæster er der gode legemuligheder på legepladsen foran pandekagehuset, eller er vejret knap så godt, så er der også en dejlig stor indendørs legeplads. Link til Pandekagehuset
Klip fra dagspressen

Annonce for Kvie Sø. Fra avisen Sydvestjylland, Onsdag den 15. august 1934.
Annonce for Kvie Sø
Annonce for Kvie Sø. Fra avisen Sydvestjylland, Fredag den 21. Juni 1935.
Artikel i HORSENS AVIS
Meddelselse i avisen Sydvestjylland
Meddelselse i avisen Sydvestjylland - Tirsdag den 13. August 1940.
Artikel i HORSENS AVIS - Skanderborg Amtstidende - Torsdag den 12. Juni 1923
Desværre har søen ikke kun været ramme om hyggelige udflugter. Der har også været drukneulykker med dødelig udgang.
Sygeplejerske fra Ansager druknet i Kvie Sø
Rejste sig i Robaaden, gav et Skrig og styrtede i Vandet, ramt af en Hjertelammelse.

Grindsted, Mandag
VESTJYDEN privat.

I Gaar ved 15-Tiden skete der i Kvie Sø ved Ansager en Drukneulykke, hvorved den 26-aarige Sygeplejerske Anne Petersen mistede Livet.
Frk Petersen var kommet cyklende til Restaurationen ved Kvie Sø, hvor hun lejede en Robaad for at tage sig en Sejltur paa Søen. Der var ingen Mennesker
ude at bade, men inde paa Søbredden ved Restaurationen opholdt sig nogle Mennesker

Pludselig saa de Frk. Petersen rejse sig op i Baaden og hørte hende give et Skrig fra sig og derefter styrte i Søen, hvor hun straks gik til Bunds.
Tilskuerne inde paa Bredden traf straks Foranstaltning til at komme den forulykkede til Hjælp.

Stor Eftersøgning.
Et Par unge Mænd fik fat i en Baad og roede ud til Ulykkesstedet for at finde Frk Petersen, og samtidig blev der sendt Bud efter Dr. Steffensen Ansager, og efter Falck fra Grindsted; det tog dog 15- 20 Minutter, før Redningsmændene og Lægen fandt hende. Lægen gik straks i Gang med at give hende kunstigt Aandedræt og straks efter de var kommet ind til Søbredden, var Falck ankommet med Carbogen-Apparat, der blev sat i Funktion.
I rasende Fart kørtes saa til Sygehuset i Grindsted samtidig med, at Oplivningsforsøget fortsattes.
Paa Sygehuset fortsattes Arbejdet paa at kalde Sygeplejersken tilbage til Livet, men det lykkedes ikke, og efter 3 Timers Arbejde maatte man ved 18-Tiden opgive. Døden var indtraadt.
Hvad Grunden kan være til, at Frk. Petersen faldt i Vandet, er der ingen, der ved, men da Frk. Petersen var en dygtig Svømmerske, maa det antages, at der er tilstødt hende en alvorlig Hjertelammelse, der maaske straks har gjort Ende paa hendes Liv. Den forulykkede har været Sygeplejerske i Ansager siden 1. Oktober i Fjor. Hun har i denne korte Tid gjort sig meget afholdt af alle, hun kom i Berøring med. Formanden for Sygeplejeforeningen, Fru Mejeribestyrer
Lange, var dybt rystet, da hun hørte om den Ulykke, der var overgaaet Sognets afholdte Sygeplejerske. Frk. Petersen kom til Ansager fra Tarm, hvor hun en Tid havde været Vikar paa Sygehuset. Hun var hjemmehørende i Horsens, hvor hendes Forældre bor.

Vestjyden - Mandag den 23. August, 1943
Ikke alle drukneulykker ender fatalt.
NÆR VED DRUKNEULYKKE I KVIE SØ.
Dygtig Redningsdaad af en ung Tarmrenser fra Ansager.

Varmen havde i Gaar drevet Masser af Mennesker ud til Badestederne, saaledes ogsaa til Kvie Sø, hvis Bredder var som et helt Fluepapir. Et Par Gange i Dagens Løb var der her Optræk til Drukneulykker.
Om 'Formiddagen var en ung Mand fra Ølgod i Fare, og i GaarEftermiddag ved 5-Tiden havde Vognmand P. Øhlensclæger Almstok, vovet sig for langt ud
og gik til Bunds i Søen. Et Øjeblik blev der stor Opstandelse blandt de Badende og de mange Mennesker paa Bredden. Saa sprang en ung Mand, Tarmrenser Hans Nielsen, Ansager Andels slagteri, resolut ud, svømmede hen til Ulykkesstedet, dukkede ned paa Bunden og hentede den druknende op fra Dybet. Det var et haardt Job, da den bevidstløse Mand var ret tung. Guldsmed Rohr, Varde, der var nærmest ved, hjalp til at faa Manden baaret i Land, hvor en Livredder, som var til Stede, straks gik i Gang med Aandedrætsøvelser, mens Frk. Rohr tog af Sted for at faa ringet efter Falck. Der var ingen Telefon paa Pladsen og hun maatte helt til Ansager for at finde en Telefon.
Efter Alarmeringen kom Falck hurtig til Stede, men der var jo alligevel gaaet et godt Stykke Tid som heldigvis i dette Tilfælde var udnyttet saa godt, at man havde faaet den Druknende til Bevidsthed, og han var ved at rejse sig op paa Benene, da Falck kom. - Men hvis det nu ikke var lykkedes- ?
Alle vil vist være enige om, at det er ganske uforsvarligt, at der ikke er Telefon ved Kvie Sø. Dette bør snarest ændres og ligeledes bør Afmærkningen i Søen være noget bedre, da de, som ikke er kendt med Søen, nemt udsætter sig for Fare.
Den resolutte Redningsmand har 2 - 3 Gange før gjort sig bekendt i lign. Tilfælde og fortjener en god Paaskønnelse derfor. Han vil da ogsaa - efter hvad vi erfarer - blive indstillet til Belønning af Carnegie-Fonden.
Sydvestjylland - Mandag den 8. August 1938
Voldtægtsforsøg ved Kvie Sø
Efter Bal forsøger en ung Mand fra Vardeegnen at forgribe sig mod en ung Pige. Voldsmanden anholdt.

Lørdag Aften var der Bal i Pavillonen ved Kvie Sø, og efter Ballet sværmede de unge omkring Søen. Blandt de unge var ogsaa en Medhjælper fra Vardeegnen, der spadserede med en ung Dame, som han havde underholdt under Ballet.
Pludselig væltede han hende omkuld og gav sig til at flaa i bendes Tøj. Hun skreg og gjorde voldsom Modstand. Det lykkedes hende at flygte fra Voldsmanden.
Sagen meldtes til Kriminalpolitiet i Varde, og i Gaar Formiddags anholdtes den angrende unge Mand, der i et Grundlovsforhør har tilstaaet Voldtægtsforsøget.
Han fængsledes for otte Dage.
Vestjyllands Socialdemokrat - Mandag den 7. August 1939
Og en artikel om noget af det mere muntre der er foregået omkring søen.
SANGERE PAA UDFLUGT
En fornøjelig Tur til Ansager og Kvie Sø.

Trods truende Udsigter for Vejret fra de foregaaende Dage, var der mødt henved 60 Deltagere i Sangforeningens Udflugt til Ansager. Man afrejste om Formiddagen i Særvogn fra Varde, men med den store Tilslutning maatte nogle af Deltagerne dog søge over i Togets andre Vogne.
Paa Ansager Station blev man modtaget af Borgerforeningens Formand, Købmand P. J. Nissen og Slagterm. Hinge og med Fanen i Spidsen marcheredes til Hotellet og derfra lidt senere til Anlæget, hvor der var nogle fornøjelige Konkurrencer.
Efter Middagen gaves en vellykket Koncert paa Torvet for Ansager Bys Beboere under Ledelse af Musikdir. Skads Nielsen. Der blev tillige her udbragt et Leve for Ansager, som Sangforeningen nu gæstede for fjerde Gang. og Købmand Nissen kvitterede.
Turen gik saa pr Høstvogn under Sang og højt Humør til Kvie Sø. Her var der Vandpolokamp og Salonskydning.
Den medbragte Aftensmad blev sat til Livs, og saa fik man en munter Svingom, indtil Høstvognene igen bragte Deltagerne tilbage til Aftentoget.
Sydvestjylland - Mandag den 16. August, 1943

Mariehaven i Ansager er et musiksted i Ansager mellem Grindsted og Varde og er en del af Musikgalleriet i Ansager v/ Helge Engelbrecht. Den kendes bl.a. fra programrækken Sommersang i Mariehaven, som har været sendt på DR1 i sommeren 2010 og 2011, samt på TV2 Charlie i 2012 og 2013.

Henover sommeren byder scenen hvert år på mellem 6-8 store udendørs koncertdage, med musik på havens 3 scener henholdsvis udendørs i Teltet, Mariehavens store scene samt indendørs i Musikgalleriet. Hovedscenen i haven er af træ og haven rummer omkring 1.200 tilskuere.

Scenen har som spillested på meget kort tid opnået stor respekt og anerkendelse i musikerkredse, især indenfor folkemusikken, hvor Mariehaven er blevet landets største scene for folkemusik.

Genremæssigt er stilen der præsenteres til koncerterne meget bred og spænder over rock, pop, folkemusik, visesang, dansktop og klassisk. En række større kendte kunstnere har gæstet scenen, samt mindre upcoming bands, kor og folkemusikgrupper.
Havens historie
Helge Engelbrecht købte i 2003 naboejendommen til sit hjem, hvortil hørte en større grund ned mod Ansager Å. Grunden blev ryddet og opbygningen af Mariehavens store træscene blev påbegyndt.

Haven blev indviet i 2009 ved en stor åbningskoncert, hvor en række kendte danske musikere deltog og spillede.

Danmarks Radio DR1 sendte fra stedet flere gange i løbet af sommeren 2010 og 2011. Året efter overtog TV2 Charlie med at sende koncerter fra Mariehaven.

Medvirkende
Helge Engelbrecht står som frontmand på alle koncerter i Mariehaven.
Orkesteret Neighbours, som Helge Engelbrecht grundlagde med sin daværende nabo Tommy Thiel Rasmussen, fungerer som fast husorkester og akkompagnerer alle optrædende, udvidet med en fast mindre gruppe kaldet Friends, der således danner formationen " Neighbours & Friends".

Mariefestival
D. 30. August til 1. September 2013 løb den allerførste Mariefestival af stablen med Mariehaven og Ansager by som baggrund og bærende elementer. Festivalen forløb som et samarbejde mellem scenen og byen med 23 scener og tiltrak et stort publikum og et stort antal medvirkende fra især folkemusikmiljøet.

Kendte optrædende
De optrædende har bl.a. været:

Brødrene Olsen
Birthe Kjær
Ann-Mette Elten
Viggo Sommer
Tørfisk
Anne Dorte Michelsen
Per Nielsen solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester.
The Raggedy Anns
Ansager Søpark
Kilder:
Wikipedia
Danmarks Naturfredningsforeneing/fredninger.dk
Hjerteforeningen/hjerteforeningen.dk
Pandekagehuset/kvie-soe.dk

Tilbage til indhold