Endrup Naturpark - Bramminginfo

Gå til indhold

Endrup Naturpark


Endrup Naturpark er et rekreativt område, hvor der både er mulighed for at være aktiv og for at nyde fred og ro.
Der er bygget shelters med bålsted, grillhytte med plads til 70-80 gæster, informationshytte og gangbro over åen. Samtidig løber Sneum Å under toppede brosten ved kroen og den gamle møllebygning.
Hvor der før var et dambrug, er der nu en lille sø der inviterer til en gåtur - eventuelt med et ophold ved de opstillede bænksæt.
Fra dambrug til rekreativt område
Dambruget har siden 1950 optaget arealet midt i byen mellem Bygaden og Hovedvej A1.  I 2005 bevilges 120 millioner kr. til naturprojekt for snæblen. Snæblen er en fisk, der lever sit voksenliv ude i Vadehavet, og svømmer op i vandløbene for at gyde. Sneum Å var ikke med i de vandløb, der var udpeget til at indgå i EU-Life projektet. Lokale vandløbsinteresserede henvender sig i 2004 til politikere i den daværende Bramming kommune. Herefter er flere politikere opmærksomme på det natur- og fiskemæssige potentiale, der er i at få fjernet spærringer i Sneum og Holsted Å. Den lokale sportsfiskerforening fra Esbjerg, Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, bevilgede 100.000 kr. til opkøb af Endrup Mølle Dambrug. Efter denne bevilling gik lokalpolitikere for alvor ind i projektet og bevilgede hvad der svarer til 750.000 takket være en stor indsats af byrådspolitikerne Jørn Boesen Andersen og Kaj Emil Komann Mejer – hermed var Sneum Å med i Snæbelprojektet og dambruget kunne udfases. Lokalrådet har sammen med lokale ildsjæle i de efterfølgende 10 år arbejdet, for at sikre at dambrugsarealet fik shelters, ny flot bro, stier, bålhytte samt toilet/udstillingsbygning.

Projektet
Endrup Mølle Dambrug blev i juni 2006 opkøbt af Bramming Kommune (og senere overtaget af Esbjerg Kommune). Naturstyrelsen opkøbte samtidigt opstemningsretten og foderkvoten. Formålet med opkøbet var at skabe fuld faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug.

Snæblen er truet af udryddelse, og er derfor en art, der skal ydes streng beskyttelse. I Sneum Å var snæblen fuldstændigt afskåret fra gydeområderne opstrøms Endrup Mølle Dambrug, hvor opstemningen udgjorde en effektiv faunaspærring. Det samme gjorde sig delvist gældende for laks (Salmo salar). Det er selvfølgelig en forudsætning for de to arters reproduktionssucces, at der er fri passage til de potentielle gyde- og opvækstområder i vandløbene.
Snæbel
Projektets hovedpunkter
· Fjernelse af stemmeværk samt indløbs- og udløbsbygværker m.m.
· Etablering af stryg, så det nuværende fald over stemmeværket afvikles, og vandløbsstrækningen bliver passabel for snæbel.
· Nedbrydning og bortskaffelse af tekniske anlæg (rør, betondæk, riste, brønde og træ etc.) på dambrugsarealerne.
· Nedbrydning og opfyldning af damme og kanaler.
· Interessenters ønsker for adgangsforhold skal indarbejdes i det omfang, det er muligt.
· Sedimentbegrænsende foranstaltninger.
· Etablering af gangbro ca. 70 meter nedstrøms vejbroen.
· Nedrivning af klækkehus
· Området etableres med adgangsforhold således, at det reetablerede område kan benyttes til rekreative formål (særskilt projektforslag)
· Afvikling af fiskesø
· Etablering af en sø på det tidligere dambrugsareal (særskilt projektforslag)

Odderpassage
Der etableres en odderpassage under Bygadebroen. Passagen placeres langs det østligste af kamrene. Den etableres som en trærampe, der fastmonteres på kamrets betonvægge, og drejes skråt ind til brinken op- og nedstrøms stemmeværket. Rampen placeres i kote 7,50, hvilket sikrer, at den kun oversvømmes ved ekstremhændelser.
Odder
Afvikling af fiskesøen
Fiskesøen tilføres i dag vand i det nordvestlige hjørne. Afløbet løber under vejen, og munder ud øst for klækkehuset, og løber tilbage i Sneum Å ved den lille gangbro cirka 75 meter nedstrøms opstemningen.

Dambrugsarealet foreslås retableret som et grønt areal med:
· Stier
· Opholdsområde med borde og bænke
· Udsyn til vandløbet
· Mindre parkeringsareal ved amtsvejen
· Shelters og bålplads
· Kanoophalingsplads (placeres umiddelbart opstrøms broen ved amtsvejen)
· En sø (som erstatning for fiskesøen der fjernes)
· Udskiftning af gangbro

Projektets indvirkning på naturen
En så betydelig vandstandssænkning, som projektet medfører på de nederste 400 m inden Endrup Mølle, vil påvirke de ånære arealers hydrologi og derigennem også botanikken. Påvirkningen må forventes at stige, jo nærmere opstemningen man kommer. Det er sandsynligt, at flere af de værdifulde plantearter i området vil blive påvirket negativt, når arealerne bliver mere tørre. Der vil forekomme områder, hvor jorden ikke er vandmættet, og derfor vil livsvilkårene for visse værdifulde planter inden for projektområdet blive forringet. Det forventes af samme årsag, at områderne umiddelbart opstrøms Endrup Mølle vil udvikle sig mere i retning af naturtypen eng frem for mose/kær, som det er tilfældet i dag. Dette kan dog have den fordel, at arealerne kan ryddes og efterfølgende afgræsses, og dermed forblive lysåbne frem for at gro yderligere til.

I Ribe Amts naturregistrering (Bilag 4) fremgår det, at arealerne fra Endrup Mølle og 600 meter opstrøms trues af tilgroning og forsumpning. Dette kunne indikere, at en mindre sænkning af vandstanden kunne komme arealerne til gode evt. i kombination med en førstegangsrydning og nogle fornuftige fremtidige plejeforanstaltninger såsom afgræsning. Med andre ord vil de hydrologiske ændringer som projektet medfører, ikke nødvendigvis have negative effekter på den værdifulde natur i området. Konklusionen er dog, at projektet overordnet set må forventes at få en mindre negativ effekt på de botaniske værdier på de ånære arealer umiddelbare opstrøms Endrup Mølle.
Man bør dog have for øje, at den florasammensætning, som findes opstrøms Endrup Mølle ikke er oprindelig, men derimod en følge af opstuvningen ved anlæggelsen af mølleopstemningen.

Påvirkning af faunaen

Snæbel
Snæblen springer ikke som laks og ørred over forhindringer, og de passerer ikke gennem fisketrapper, så selv små styrt og opstemninger er effektive spærringer for snæblens vandring mod gydepladserne. Den eneste form for fiskepassage, som snæblen med sikkerhed kan passere, er stryg med stor vandføring og fald under 5 ‰.

Snæblen gyder i vandløb med en bundbredde over 4-5 meter, fast bund, god strøm samt med en forekomst af sten og planter. Gydningen finder sted i slutningen af november og starten af december. I forbindelse med etableringen af det nye forløb forventes det, at der i fremtiden kan forekomme stræk, der vil være egnede som gydehabitat for snæbel.

Laks og ørred
Laks og ørred gyder i områder af vandløbet, hvor der er frisk strøm og grus og stenbund. De voksne individer vender efter et til flere år i havet tilbage til vandløbene for at gyde. Selv om såvel ørred som laks kan passere den nuværende opstemning, er der formodentligt en relativt stor procentdel, der ikke kommer forbi spærringen. Projektet sikrer, at fiskene uhindret kan passere området ved Endrup, og dermed komme videre op i systemet til de gydeområder der ligger her. Samtidig vil etableringen af en gydebanke opstrøms Endrup Mølle skabe gode gydemuligheder på en strækning der hidtil har været helt ubrugelig til gyde- og opvækstvand for laksefisk.

Bæk- og flodlampret
Af øvrige fiskearter der bør nævnes, er bæk- og flodlampret, som begge er en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79. Disse fiskearter er ligesom snæblen afhængige af fri faunapassage i vandløbene for at kunne nå deres gydepladser, og begge arter forventes derfor at drage fordel af dette projekt. Desuden vil de bedre fysiske vandløbsforhold indenfor projektområdet, også udgøre en klar fordel for lampretterne. Eksempelvis forventes visse dele af stryget, at blive egnet gydeområde for flodlampretten, da denne gyder på stenet bund og frisk strøm.

Odder (Lutra lutra)
Udover at findes på Bilag IV udgør odderen også en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79. Projektet vurderes at have
en positiv effekt på odderbestanden i området, da de forventede forbedringer af fiskebestanden medfører et bedre fødegrundlag, ligesom etableringen af en odderpassage vil forbedre odderens vandremuligheder og mindske risikoen for trafikdrab.
Stor Vandsalamander
Stor vandsalamander (Triturus cristatus),
Stor vandsalamander er vidt udbredt i store dele af landet. Den er dog ikke så udbredt i det sydvestlige Jylland. Det er dog langt fra usandsynligt at den findes omkring Endrup Mølle. Stor vandsalamander lever på land store dele af året, men om foråret vandrer den mod vandhullerne for at yngle. Den lever af forskellige insekter, orme, snegle m.m.
Projektet forventes ikke at påvirke stor vandsalamander.

Win/Win
Projektet er gennemført og det er til gavn for alle. Fiskesøen er der ikke mere, men  lystfiskere må glæde sig over at snæbel og laks har fået bedre vilkår. Og hvor fiskesøen var, er der nu i stedet lavet åslyngninger. For dyreelskere må det være godt at vide at hvis ellers odderen vil benytte faunapassagen, vil vi ikke se den som et af de mange trafikdræbte dyr der desværre findes hvert år.
For naturelskere eller en familie på udflugt er området en gave. For motionisten er der nu et naturskønt område at løbe i. For beboerne i nærheden er området et besøg værd.

Hjemmeside for Endrup: https://www.endrupby.dk/
Tilbage til indhold