Landbrug - Bramminginfo

Gå til indhold

Landbrug

Landbrugets aktiviteter

Op gennem tiderne har Bramming by været områdets naturlige center for landbrugets forskelligartede aktiviteter bl.a. dyrskuer, landbrugsfaglige møder, husdyrhandel og rådgivning for egnens landmænd.
Et håndslag er nok ved hestehandel
Et håndslag er nok ved hestehandel – her ved Landboauktionen i 1978. (Foto i Byhistorisk Arkiv, Bramming).
Dyrskuer:
Det første dyrskue i Bramming blev holdt 1896 på markedspladsen nord for Kikkenborg, og byen var i nogle år fast dyrskueby, indtil skuerne blev indstillet i 1954 på grund af, at markeds- og dyrskuepladsen nord for Kikkenborg blev inddraget til det kommende rådhusbyggeri.
Efter at sognerådet i 1964 havde anlagt en ny dyrskueplads i den vestlige bycel, blev igen afholdt dyrskuer i byen. Som medvirkende ved de festlige indslag ved skuerne deltog i mange år både Handelsstands- og Håndværkerforeningen samt Borgerforeningen, og skuerne blev derfor et samlingspunkt for både land og by, og besøgstallet lå som regel mellem 4-5000. Dyrskuefrokosterne og de faglige udstillinger foregik i den nærliggende auktionshal. Da den blev solgt i 1984, blev skuerne indstillet.
Sydjysk Andels hovedafdeling
Sydjysk Andels hovedafdeling på Hedemarksvej i 1990erne. (privat foto)
Landbrugsfaglige møder
Som regel blev de store landbrugsfaglige møder afholdt på Hotel Kikkenborg, men efter opførelse af restaurationslokaler ved landboauktionen på Industrivej 19, blev møderne stort set forlagt til disse lokaler. Udover de faglige møder afholdt landboforeningen i mange år særdeles velbesøgte vinterfester med byens borgere som gæster på Hotel Kikkenborg. Alle hotellets lokaler var ved disse lejligheder fuldt besat.
Husdyrhandel Formentlig for at genoplive fordums ry som markedsby startede egnens landboorganisationer husdyrauktioner i Kikkenborgs rejsestald i 1959. De kommende år øgedes omsætningen støt, hvorfor man ønskede en udvidelse af staldforholdene ved Kikkenborg. Imidlertid ønskede sognerådet af miljømæssige grunde auktionen flyttet. Kommunen opførte derfor en ny auktionshal ved Industrivej i 1964. Auktionerne havde på de ugentlige auktionsdage stort besøgstal både af handlende og af nysgerrige.
Desværre måtte auktionerne indstilles i sommeren 1984 på grund af mange husdyrsygdomme i egnens besætninger. En medvirkende årsag var sikkert også konkurrencen fra husdyrauktionen i Brørup, som hørte til landets største. Der er ingen tvivl om, at Bramming bys forretninger herved mistede en del handel.

Rådgivningsvirksomhed
Indtil 1947 var Varde hjemsted for den landbrugsfaglige rådgivning i amtet. I 1947 flyttedes en afdeling til Bramming. På den tid foregik rådgivningen fra konsulenternes bopæl. På grund af den teknologiske udvikling i landbruget øgedes i begyndelsen af 1960-erne antallet af rådgivere, hvorfor der hurtigt blev brug for større kontorfaciliteter. Husmandsforeningerne havde dog allerede i 1947 opvettet et husdyrbrugskontor på adressen Elmegade li Bramming. Kontoret opharte i 1969.
I 1967 købte husmandsforeningerne ejendommen Ribevej 3, hvor man samlede rådgivningen for henholdsvis regnskab og planteavl. Samme år byggede landboforeningerne kontorhus til konsulenterne på Storegade 80. Det viste sig hurtigt et behov for mere plads, hvorfor begge organisationer i 1974 i fællesskab vedtog at opføre landbrugscentret på Industrivej 21. Dette center betjener (1999) medlemmer i Ribe, Esbjerg og Bramming kommuner samt den nordvestlige del af Holsted kommune. Der er ansat 40 personer i centret, heraf 9 apronomer. Desuden rummer centret kontorer for kredsdyrlægen med personale.

Andre landbrugsvirksomheder
Af andre virksomheder, der i perioden betjente landbruget, kan nævnes Mejeriet i Nørregade, Eksportslagteriet i Jernbanegade, Ægpakkeriet på Storegade 13 og Lungholdts Maskinhandel, Sct. Knudsalle. (Nuv. Ugeavis). Disse virksomheder er alle nedlagt.
Som den eneste større handelsvirksomhed indenfor landbruget eksisterer nu kun Bramming foderstofforening, som allerede i begyndelsen af århundredet startede med udlevering af varer hentet fra jernbanevogne på stationen i Bramming. Senere - i 1906 – havde virksomheden til huse i Storegade 40. (Den senere købmand Ulrichs ejendom). Senere flyttedes til lokaler bag Brugsen, der dengang lå i Sct. Knudsalle. Herefter til lokaler i Nørregade (Favør). I 1976 blev len, bl.a. af miljømæssige grunde, flyttet til Hedemarksvej.
Forretningen ekspanderede voldsomt efter sammenlægning med naboforeninger og fik senere afdelinger i henholdsvis Gørding, Roust-Fåborg-Starup, Sdr. Hygum og Ribe under det fælles navn Sydjysk Andel. I virksomheden var (1909) sammenlagt et personale på 50 medarbejdere, heraf 15 på hovedafdelingen i Bramming. Den samlede omsætning rundede i 1998 310 mill. kr.
Tilbage til indhold