Skøjtesøen - Bramminginfo

Gå til indhold

Skøjtesøen


Et af Brammings grønne områder. Man kan gå en tur omkring søerne og nyde dyrelivet, "fiske" efter haletudser eller sidde og nyde solen på en bænk. Der kan holdes kaffepause i det overdækkede madpakkehus.

Handicapvenlige stier følger søkanten hele vejen rundt. Stien rundt om søerne er 500 m. lang. og der er sat pæle op med markering for hver 100 m. så man kan dyrke intervaltræning. Vil man ud på en længere tur, kan man følge den afmærkede hjertesti fra Bramming Fritidscenters P-plads på den anden side af Bakkevej.

Det Danske Spejderkorps' "Kaj Lykke Gruppen" holder til i spejderhuset ved søerne og bruger plænen foran huset til forskellige aktiviteter.
Skøjtesøen og Ishockeysøen

Bramming Borgerforening havde i en årrække samlet penge ind til etableringen af et fritidsbad, men i midten af 1950'erne opgav man tanken og brugte i stedet pengene til etablering af den første af søerne, nemlig Skøjtesøen. Jorden man gravede bort blev brugt til at etablere kælkebakken. Bakken gav navn til Bakkevejen.

Skøjtesøen blev på grund af det lave vand brugt som soppedam om sommeren og om vinteren til at skøjte på. Da det blev moderne at spille ishockey, blev Ishockeysøen etableret - den rektangulære form på Ishockeysøen skyldes søens formål.

Hele området omkring søerne er offentlig tilgængeligt. Området foran spejderhytten er også åbent for offentligheden og borde og bænke og det overdækkede område kan også benyttes. Dog er dette område forbeholdt spejderne når der er spejderaktiviteter. Ved sct. Hans er også området ved spejderhytten en del af det åbne arrangement.
Skøjtesøen
Skøjtesøen en sen efterårsdag, hvor mosekonen og de nøgne træer i kombination med lyset giver gode fotomuligheder. Billede: privateje
Lige ved siden af Skøjtesøerne holder Kaj Lykke Spejderne til.

Spejderne er medarrangør ved eksempelvis Sct. Hans festen. Spejderne har også kanoudlejning. Kanoerne er dog ikke til benyttelse på søerne men på åerne der løber tæt på Bramming.

Spejdernes hjemmeside: https://www.kajlykkespejderne.dk/


Historien om Skøjtesøen og Spejderhuset
Bramming Borgerforening som vi i dag har meget at takke for, havde samlet penge ind til et friluftsbad. I begyndelsen af 50-erne konkluderede man at et friluftsbad ville have lange udsigter, og man besluttede så at bruge pengene til andet formål. Man besluttede at anlægge en sø og en kælkebakke, som byens indbyggere kunne have glæde af. Om sommeren kunne søen bruges som soppebassin og om vinteren var der en skøjtesø - såfremt temperaturerne var til dette. Kælkebakken kunne bruges om vinteren og ellers som udsigtspunkt.
Udgravning til Skøjtesø
Udgravningen af skøjtesøen er i gang i 1954. Jorden blev kørt 100 m væk og blev til kælkebakken. Foto: Bramming Byhistoriske Arkiv/Olaf Bak
Samtidig med at Skøjtesøen anlægges. er der i byen nogle ildsjæle der er i gang med at indsamle midler til en spejderhytte der skal ligge tæt på Skøjtesøen. Nogle af midlerne der samles ind skal bruges til byggematerialer. Man har i byen et saneringsmodent forsamlingshus i Pederstræde og en mølle i Nørregade, der ikke har været funktionsdygtig som mølle siden 1926, blandt andet på grund af en manglende vinge.
Man laver aftale om nedbrydningsmaterialer fra disse 2 bygninger og som bygningerne nedbrydes er der et hold af frivillige, især spejdere, der gør disse materialer anvendelige til nyt byggeri. Mange husker måske selv at de har deltaget, eller har fået fortalt fra forældre at disse har været med til at rense mursten fra det gamle forsamlingshus eller den gamle mølle.
Nedbrydning
Nedbrydning af Bramming forsamlingshus, Pederstræde til opførelse af spejderhuset. Foto: Bramming Byhistoriske Arkiv/Olaf Bak.
Takket være ildsjæle, frivillige og velvillige borgere og håndværkere der støtter op om projektet, kan man i 1959 indvie et klubhus for spejderne.
Bramminge-spejdernes hus indviet
Omkring halvandet hundrede mennesker mødte op for at overvære den store mærkedag
Indvielse af spejderhuset
Sognerådsformand Erik Madsen retter en tak til tropsførerne fru Hejbøl og lærer Graverholt for deres store indsats i spejderarbejdet i Bramminge
Man tager et saneringsmodent forsamlingshus og en gammel møllebygning, piller alle brugelige dele fra, hitter nogle flere materialer andre steder, samler det hele sammen på rette måde et nyt sted, og så har man et hus.
Dette er i al korthed recepten for opførelsen af det nye tropshus, som de blå pigespejdere og de gule drengespejdere i Bramminge nu har overtaget som deres eget, og som blev indviet ved en festlig sammenkomst i huset i aftes, hvor omkring 150 mennesker var mødt op. Den helt igennem interessante byggehistorie, som har stået på i ca. 3 ár, er blevet fulgt med stor interesse i Bramminge. Interessant har foretagendet været, fordi det hele er sket på frivillighedens basis, med bistand fra spejder-forældrekredsen, og der lå varme ønsker bag de mange hyldest-taler, der lød ved indvielsesfesten, om at der i de kommende år må udføres et arbejde i huset til gavn og glæde for ungdommen i Bramminge. Rosinen i pølseenden blev sognerådets gave til spejderne: en check på 2300 kr., som bragte den gæld ud af verden, der endnu hæftede på huset.
Ved indvielsesfesten i aftes blev der fra mange sider rettet en varm hyldest til den mand, der har været primus motor i hele byggeforetagendet, lærer H. P. Graverholt, Bramminge, der tidlig og sent og med aldrig svigtende interesse har stået i spidsen for husets opførelse. Sável fra sogneråd som tropsråd og forældrekreds blev der rettet en tak til lærer Graverholt for hans indsats, og han fik overrakt erindringsgaver af forskellig slags, ligesom han fik korpsets fortjenstmedalje i bronze.
Indvielsesfesten indledtes med flaghejsning, hvorefter sognerådsformand Erik Madsen rettede en tak til tropsførerne, fru Hejbøl og lærer Graverholt, for deres arbejde i spejdersagen, og sognerådsformanden overrakte derpå til tropsrådets formand, bankdirektør Petersen, førnævnte check på de 2300 kroner. - Derpå samledes man i tropshuset, hvor der var dækket kaffebord, og her bød tropsrådsformanden velkommen, idet han takkede alle, der på den ene eller anden måde havde medvirket til virkeliggørelsen af dette hus, som man så længe havde ønsket sig. - Formanden takkede specielt sognerådet og lærer Graverholt, hvem han overrakte et sølvfad med tropshuset indgraveret.
Lærer Graverholt omtalte byggeriets gang og takkede alle sine medarbejdere, herunder håndværkerne, der altid var parat til en håndsrækning eller med et godt råd. Nu har vi rammerne i orden og skal til at gøre en ekstra indsats i spejderarbejdet i Bramminge, sagde Graverholt, der hilstes med stor bifald.
Tropsfører fru Hejbøl udtrykte sin glæde over endelig at have fået et fast samlingssted for troppen og mindede spejderne om, at huset er en gave, som der skal værnes om i fremtiden, og vi skal gøre vort til, at dette sker. Fru Hejbøl takkede lærer Graverholt for hans utrættelige energi og ukuelige vilje under byggeriet.
Divisionschef M. Brink, ,,Vesterhavsdivisionen", lykønskede med huset og overrakte en gæstebog til tropsrådet samt uddelte korpsets hæderstegn til tropsrådsmedlemmerne grosserer F. Hjort, disponent Andresen og amtsinspektør Reilev samt en Holmegårdsvase med indgraveret spejderlilje til fruerne Graverholt, Hjort og Warrer.
Fra mange sider blev der som nævnt udtrykt alle gode ønsker for arbejdet i det nye tropshus, og det blev understreget, at man med glæde sender børnene og de unge af sted til deltagelse i arbejdet. Der blev bl. a. talt af snedker J. M. Nielsen, divisionschef fru Porst, Ribe, bankdirektør Thyssen, amtsinspektør Reilev, grosserer F. Hjort og pastor Juul Christensen.
Artikel bragt i dagblad (hvilken fremgår ikke) om indvielsen d. 22 juni 1952
Selvom Skøjtesøen fra starten, ligger i udkanten af byen, bruges den som rekreativt område og også som et sted hvor fritidsaktiviteter dyrkes. Som navnet antyder er det et sted hvor især unge kan mødes om vinteren og stå på skøjter og om sommeren kan søen bruges som soppedam. Man kan sågar være så heldig at fange en fisk i søen.
Fiskeri
I 1967 afholder Lions Clubben lystfisker konkurrence i skøjtesøen. Foto: Bramming Byhistoriske Arkiv.
I tresserne hvor ishockey bliver populært, udvides Skøjtesøen. En ishockeybane med rektungulær udformning og korrekte mål etableres. Da de 2 søer forbindes, bliver der gennem tiden etableret forskellige former for overgang, hvor forbindelsen mellem søerne er smallest.

Bro ved Skøjtesøerne
4 unge og en leder bygger bro over forbindelsen mellem de 2 skøjtesøer i  1991. Foto: Bramming Byhistoriske Arkiv.
Skøjtesøen eller Skøjtesøerne fik mere eller mindre lov at passe sig selv. Træer og buske omkring søen trives og breder sig. Dette giver problemer med løvfald i søerne. Bladene der lander i søen, bliver efterhånden til slam på bunden. Dette i kombination med at ikke alle byens borgere mener at søen skal være pæn at se på, men også skal være mål for ting der kan kastes i vandet, gør at der ophobes ting på bunden af søen der ikke er ønskeligt. Kanten rundt om den oprindelige skøjtesø var belagt med 2 rækker fliser der som tiden er gået er kommet til at ligge skævt, hvilket besværliggør færdsel. Rundt om ishockeysøen var ingen flisebelægning og efterhånden var den så tilgroet at den ikke indbød til færdsel.
Bramming kommune havde erkendt at forholdene skulle forbedres, og der var blevet afsat midler til en renovering af søerne.
Det var lige op til kommunalreformen i 2007, men heldigvis videreførtes planerne af den nye Esbjerg Kommune. Det var planlagt at søen skulle "støvsuges" men skidtet sad for godt fast og man måtte derfor grave det op. Vandet blev siet fra og førtes tilbage til søen. Søbredden blev renoveret og nye bænke sat op. Broen blev udskiftet til en ny og flottere bro. Dette hjalp, men der var nogle der mente at det var et halvhjertet forsøg på at bringe området op til et punkt der indbød borgerne til besøg. Skøjtesøen var stadig en lidt sjusket skamplet.
Genindvielse af Skøjtesøen
Anslået mere end 600 brammingensere besøgte fredag eftermiddag/aften d. 13. september, det store folkemøde midt i byen. Anledningen var den officielle indvielse af Skøjtesøen, som dog havde været ”fremvisningsklar” i nogen tid.
Kø i lange meter var der ved de varme grillpølser, der sammen med fadøl og vand var gratis i dagens anledning. Vært var Bramming Lokalråd, der stod for det festlige og i ordets allerbedste betydning folkelige træf på grønsværen tæt på "hovedpersonen" - Skøjtesøen.
Veloplagte Jørgen Thiim gav den aftenen igennem som konferencier og interviewer. Lokalrådsformand Jørgen Holberg og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gav i fine taler udtryk for glæde over, at det nu – lidt langstrakte – forløb med forvandlingen af Skøjtesøen fra noget nær et mudderhul til en smuk sø omkranset af sti tilgængelig for alle og belyst i aftentimerne er resulteret i et smukt, centralt beliggende rekreativt område for hele Bramming.
Men så sketer der noget i forbindelse med områdefornyelsen. Som noget af det første fik området den opmærksomhed og behandling det nok skulle have haft allerede i 2007. Søen blev renset op igen. Gode gangstier blev etableret. Bredderne blev totalrenoveret og der blev tyndet (meget) kraftigt ud i træerne. Det lykkedes Bramming Lokalråd at skaffe finansiering (via SE's vækstfond) til belysning, så der nu er belysning hele vejen rundt om søerne. Resultatet er at der nu er et område Bramming kan være stolt af.
Området indviedes 13 september 2019, hvor borgmesteren holdt tale og hvor der på pladsen mellem stadion og skøjtesøen var opstillet boder hvor 28 foreninger kunne informere om hvad de stod for. Der var gratis fadøl, vand og pølser i dagens anledning. Der var sang og musik og det hele afsluttedes med fyrværkeri. Mon ikke de omkring 600 mennesker der deltog, var enige i at "fornyelsen" af Skøjtesøen var og er en succes.
Skøjtesøen
Skøjtesøen og spejderhuset har altid haft en tæt tilknytning.
Få år efter etableringen af skøjtesøen blev et spejderhus opført. Få år efter Skøjtesøen blev opgraderet blev også spejderhuset opgraderet.

Spejderne havde i mange år haft pladsproblemer, og allerede i begyndelsen af 80'erne søgte man med kreative metoder at samle midler hertil. At det i 2022 skulle lykkes, skyldtes en stor fælles indsats, men som ved indvielsen af huset skal også her en person fremhæves. I spidsen for at indsamle de over 2 millioner kroner en tilbygning krævede, gjorde spejderne brug af en tidligere formand for Kaj Lykke Spejderne: Keld Fjord. Han kendte alt til de miserable indgangs- og adgangsforhold, pladsmangel og problemer med toiletfaciliteter og køkken. Han var ikke ekspert i fundraising men ved indvielsen var han blevet det.
Januar 2022 var der rejsegilde på tilbygningen og lørdag d. 23 april 2022, blev spejderhuset genindviet. Der blev holdt taler og en rød snor blev klippet simultant af adskillige spejdere. De fremmødte blev budt indenfor og kunne besigtige hvordan de indsamlede midler var blevet brugt.
Genindvielse af spejderhuset
De sidste taler holdes før snoren klippes og huset beses. Afspærringsbåndet er for at beskytte det nysåede græsareal. Foto: Privateje
Tilbage til indhold