Grønne oaser - Bramminginfo

Gå til indhold

Grønne oaser

Esbjergs grønne oaser

Et sammenhængende netværk af store, grønne landskabsstrøg både opdeler og binder Esbjergs mange bydele sammen. De skaber attraktive boligområder, som afgrænses på naturlig vis. De sørger for et godt klima i byen med luft og læ, og er grundlag for daglig rekreation, motion og frisk luft i smuk natur for rigtig mange mennesker.

Esbjergs grønne strøg gennemskærer byen på kryds og tværs, og giver en unik mulighed for at færdes ad rekreative stier fra øst til vest og fra nord til syd. I tilknytning til de grønne strøg ligger en række parker og skovområder, nogle med legepladser og bålsteder, andre med særlige naturoplevelser.
Esbjergs grønne struktur er et udtryk for en visionær planlægning i takt med Esbjergs udbygning. Kommunen har siden 1980 aktivt opkøbt de lavtliggende arealer langs vandløbene som langs Guldager Møllebæk, Fovrfeld Bæk og Kvaglund Bæk. Her har det været vanskeligt at bygge, så disse områder har ligget
tilbage i forbindelse med udbygningen af bl.a. Hjerting, Sædding, Guldager, Kvaglund og Kjersing. I dag er de sikrede som rekreative områder.
Den grønne ring i Østbyen følger ikke naturlige engarealer, men omfatter i stedet en del af områdets gamle ler- og grusgrave.

På turistkontorer, biblioteker eller i Servicebutikken på Esbjerg Rådhus kan du få »Ta’ på cykeltur«, der er et godt kort til at finde rundt ad byens mange gode cykel- og gangstier.
Der er i kommunen en del legepladser - de fleste i byen Esbjerg. Er man på tur ud i det grønne, og har man mindre børn med, kan det være godt at vide om der er legeplads i nærheden. PDF folder over legepladser i Esbjerg Kommune.

I Esbjerg indre by er der ikke mange grønne oaser - men man bør nyde dem der er. Byparken, IC Møllerparken og den meget lille Heerups have.

Ved klik på navnet/overskriften i de enkelte afsnit, åbnes en showbox med et interaktivt kort og med lokationen vist på kortet. Ved klik på krydset i øverste højre hjørne - eller ved klik uden for boksen vil kortet lukke.

Mølledammen er meget gammel og har gennem mere end 500 år været drivkraft for en vandmølle. Møllen er nu forsvundet og kun dæmningen og det gamle afløb findes stadig.
Terrænet omkring søen er ret kuperet og bevokset med store bøgetræer. Ingen af delene er typisk for egnen omkring Esbjerg, og man føler sig hensat til et besøg på østkysten. Terrænet giver fine udfordringer på den anlagte mountainbike rute.
Der findes tre fiskepladser ved søen, hvoraf den ene er tilgængelig for kørestolsbrugere. Her er mulighed for at fange gedder, skaller og aborrer. Havørreden trækker op i Guldager Møllebæk umiddelbart syd for Mølledammen, og dermed er der en lille chance for, at den går op i dammen. Man må fiske
i søen, hvis man har løst det statslige fisketegn. Læs mere på www.fisketegn.dk
Der er bord, bænke og bålplads i skoven nord for søen. Medbring selv brænde.

For enden af Bådsmandsvænget i Hjerting ligger Søgård Sø.
Søen er meget ren med et naturligt kildevæld, og der vokser åkander og nøkkeroser. I forbindelse med en vandstandshævning i 2004 blev der anlagt et stryg ved tilløbet i den vestlige ende af søen, hvor den piblende lyd af vand giver en fin underlægningsmusik.
Der er mulighed for fiskeri, men husk fisketegn. Se www.fisketegn.dk.

Strandparken ligger som en vestlig afslutning på de store boligområder i Hjerting ud mod Sjelborg. Parkstrøget starter nord for Sjelborgvej og forsætter på tværs af Sanatorievej og derfra ud til Ho Bugt, hvor parken slutter med en 60 meter lang badebro ud i bugten. Badebroen tages ind om vinteren, men kan bruges
fra april til oktober. Tæt ved Sanatorievej ligger en legeplads udformet som en stor fladfisk – Flynderen.
Området rummer mange naturtyper, og det er muligt at opleve skov, overdrev, hede, mose, strand og hav i samme park. Flere steder har man udsigt ud over vandet, som bl.a. kan nydes fra de særlige skovturstæpper af træ, der står opstillet flere steder i parken. Parken er også et besøg værd om aftenen, hvor den slyngede sti fra Sanatorievej til vandet er belyst med lysende kugler.

Lystanlægget er bypark og samlingspunkt for borgerne i Hjerting.
Hvert år er den ramme for bl.a. Hjertingløbet. I den østlige ende findes »gryden«, som er en tørlagt sø.
Tidligere var dele af anlægget privatejet. Bl.a. havde kaptajn Hansen opstillet et lysthus, der blev benyttet til lystspil, koncerter og alsang under 2. Verdenskrig.
I parken findes en fin legeplads med pavillon og bålplads, og der er en stor petanquebane, der bliver flittigt benyttet.

Nørreskoven og Sanatorieskoven er tilplantet i årene 1890-1920 som del en af plantningssagen. Det skete først på privat initiativ, men i 1907 blev de solgt til Esbjerg Kommune og Spangsbjerg Sanatorium.
Nørreskoven er et yndet udflugtsmål for esbjergensere, der kommer for at nyde de store bøgetræer og f.eks. besøge Esbjergs store dyrehave, hvor man kan komme tæt på sikahjorte, kron- og dådyr.
Syd for dyrehaven er en 9-hullers disc golfbane til fri benyttelse for alle. Se www.ddgu.dk for information om spillet og reglerne. Medbring selv frisbee. Der er adgang fra Gl. Vardevej. Man kan også få pulsen op på Nørreskovens 3,4 km lange energisti.
På østsiden af Gl. Vardevej ligger Sanatorieskoven. Skoven var tidligere indhegnet, så tuberkulosepatienterne fra Spangsbjerg Sanatorium var isoleret fra det øvrige samfund. Der er en meget smuk forbindelse fra Sanatorieskoven til Universitetsparken ad en ca. 100 m hævet gangbro på tværs af de våde områder langs Spangsbjerg Møllebæk.

Byens store park er Vognsbøl Park. Her er skov med store bøgetræer og åbne græsplæner. Midt igennem parken slynger Holme Bæk sig med en stribe små søer, hvori de store rododendroner spejler sig. Her er masser af ænder og blishøns.
Vognsbøl Park er ubetinget Esbjergs folkepark. Den anvendes til en lang række arrangementer, f.eks. koncerter, det store motionsløb »Vestkystløbet« og sidste skoledag. Parken indeholder kælkebakke, en stor legeplads m. bålplads og toilet. I den sydlige ende er der opstillet redskaber til friluftsfitness og udstrækning.
Herfra starter også en intervalsti med markeringer for 10-20-30 intervaltræningsmetoden samt en 2,6 km lang energisti. Skal der lidt flere udfordringer til, er det også muligt at følge parkens trail-sti, som bugter sig over bakker og rundt om forhindringer, hvormed pulsen automatisk ryger i vejret.
»Gryden« er en stor græsklædt lavning, et levn fra tidligere grusgravsaktivitet, som bliver brugt til festligheder som 1.maj, Blå Mandag og folkeskolernes sidste skoledag.
Den nordlige del af parken har været overskyllet af vand fra åen i flere omgange. Særlig dramatisk var en oversvømmelse i maj 1983, hvor det eneste oven vande var blomstrende rododendron.
I disse år lider Vognsbølparken af stigende grundvand, hvilket også giver problemer for de store træer og på stierne.

Ved udmundingen af Fovrfeldkilen i Ho Bugt ligger Brillesøerne og Sildesøen i hvert deres skovområde. Der er gode opholdsmuligheder ved begge søer. I området ligger også Gravlunden, en smukt beliggende kirkegård med en mindeplads for faldne under 2. Verdenskrig. Ved Gravlundvej ligger Fiskernes Mindelund, et mindesmærke for sømænd forsvundet til søs. Alle fire anlæg ligger i den tidligere Fovrfeldt Plantage, som blev tilplantet i samme periode som Vognsbøl Park og Nørreskoven.
Sildesøen er en lavbundet sø, der stammer fra klæggravning under krigen. Brillesøerne er opstemmede, og vandet holdes tilbage af Kapelvej, der fungerer som dæmning. Der er opholdsmuligheder ved begge søer.
Tidligere bestod skoven omkring Brillesøerne hovedsageligt af østrigsk fyr og skovfyr, som havde svært ved at klare orkanerne i 1981 og 1999. Siden er skoven
løbende ændret til løvskov.
Der er stier omkring søerne, og fra Sildesøen kan man følge en hævet sti langs Fovrfeldkilen til Parkvej.

Området mellem Sædding Strandvej og vandet byder på kystnære naturoplevelser med en varieret beplantning. En del af områderne holdes slåede, mens andre
indeholder skulpturelle træer – formet af vestenvinden.
Områderne kan nydes fra Sædding Strandvej, hvor der er en fantastisk udsigt ud over vandet.
Der er gode muligheder for at parkere bil eller cykel og derfra forsætte til fods langs kysten ad Strandstien, der løber hele vejen langs stranden fra Fovrfeld Bæk til Guldager Møllebæk. Følg eventuelt den 5,3 km lange energisti rundt i området.
Længst ind mod Esbjerg by, ud for Fiskerimuseet, står skulpturen »Mennesket ved Havet« af Svend Wiig Hansen. Der er flere parkeringspladser, toiletter og opholdspladser på strækningen.

Midt i byen, og dog ukendt for rigtig mange, ligger Kjersing Skov. Fra stien i Kvaglundkilen er det en fin tur over bækken ind i skoven via en spang – en lang træbro.
Skoven er plantet i begyndelsen af 1990´erne, og træerne er nu vokset op, så de giver en rigtig skovkarakter med mulighed for masser af naturoplevelser året rundt. Her er mange forskellige træer og buske. Nogle, som slåen, blomstrer i det tidlige forår – andre får flotte gule og røde høstfarver – andre igen giver frugt
og bær, man kan samle af.
Midt i skoven åbner en stor, sydvendt græsfælled sig, hvor der ligger tre gravhøje. Her græsser kvæg, men indhegningen er forsynet med stenter, så det er muligt at komme inden for hegnet til fods, men ikke med barnevogne. I området findes også hede, mose med hængesæk og engarealer.
Fra "Den Hemmelige Skov" kan man følge en sti under Storebæltsvej som fører over til Kvaglund Sø. Fra området omkring søen kan man ved at følge en sti der krydser Degnevej, komme til Kvaglundparken. Syd for Kvaglundparken ligger Konsulens Park.

Fra Kvaglundkilen kan man opnå forbindelse til Kvaglundparken.
Parken består af en række store runde græsplæner omkranset af store træer og bl.a. en del frugttræer. Græsplænerne er velegnede til boldspil, leg og ophold. Der er borde og bænke flere steder i parken.
Stierne er asfalterede og derfor velegnede til rulleskøjteløb.
Øst for Kvaglundparken ligger en levende »labyrint«. I et bredt læhegn er ryddet spor, så man kan løbe, gemme sig og opleve hegnet fra indersiden.
Konsulens Park ligger tæt ved og er haveanlægget omkring det gamle landsted Hedelundgård, Daddelunden 19

Lauritz Ditlev Lauritzen (29. november 1859 i Ribe – 24. december 1935 i København), kaldet Ditlev Lauritzen, var en dansk købmand og skibsreder, som i Esbjerg i 1895 grundlagde Dampskibsselskabet Vesterhavet og 1914 i København grundlagde rederiet J. Lauritzen A/S. Desuden var han fra 1894 fransk konsul i Danmark.

Ditlev Lauritzen åbnede 1884 J. Lauritzens Trælastforretning i Esbjerg, som en filial af faderen Jørgen Lauritzens forretning i Ribe, hvortil også hørte skibssejlads.
Johanne Dan er et museumsskib bygget 1972 som en tro kopi af everten Johanne, der blev bygget i Ribe i 1867 til tømmerhandler Jørgen Lauritzen. Skibet sejlede med Skibbroen i Ribe som udgangspunkt mellem lade- og ankerpladser i Vadehavet med stykgods, byggematerialer og brændsel.

Sideløbende med byen Esbjerg og Esbjerg Havns ekspansion voksede rederivirksomheden og Ditlev deltog aktivt i byens erhvervsliv og var bl.a. med til at opstarte Esbjerg Tovværksfabrik og var en kort overgang i byrådet.

Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 rådede dampskibsselskabet over 26 skibe med en tonnage på 33.264 tons. Samme år flyttede familien Lauritzen til København og stiftede der aktieselskabet J. Lauritzen. Under verdenskrigen blev Ditlev Lauritsen medlem af Den Overordentlige Kommission og mistede hele 19 skibe ved forlis og trådte i en likvidation, som dog aflystes, da krigsforsikrings-erstatningen blev udbetalt. Herefter udbyggedes rederiets flåde igen og udgjorde i 1935 ved Ditlev Lauritzens død 90.300 tons dødvægt foruden skibe under bygning til 25.000 dødvægt.

I haven står en mindesten for Lauritz Ditlev Lauritzen. Stenen blev afsløret d. 4. juni 2009.

Parken har naturpræg med uklippet græs og mange forskellige træer og vilde buske. Der er bl.a. mulighed for at plukke bær om efteråret.
Ved den østlige sø er der fiskeplads og en plads med bord og bænke helt ned til søbredden. Der kan fiskes, hvis man har løst fisketegn, se mere på www.fisketegn.dk.
Ved den vestlige sø er der en pavillon med borde og bænke, hvor man kan sidde i læ og tørvejr. Pavillonen benyttes til udeskole.
Søerne er meget dybe, og der må ikke løbes på skøjter

Lergravsparken er et meget smukt parkanlæg med en stor central sø, stier, klippede plæner, bænke og store træer.Der er en legeplads i områdets sydvestligste hjørne og en bålplads syd for søen.
Lokale foreninger afholder hvert år Sct. Hans i parken med bål på en flåde i søen. Der må ikke fiskes i søen.

Østskoven er en ny skov. For at give befolkningen i især den østlige del af Esbjerg øgede rekreative muligheder og naturoplevelser har Esbjerg Kommune opkøbt og tilplantet arealer i området fra midten af 1980´erne. Med bålhytte, grillpladser og udstillingshus har skoler, daginstitutioner og andre, gode muligheder for at opleve skoven på forskellige årstider.
Østskoven består af op mod 40 forskellige træer og buske, som giver en rig variation til glæde for både besøgende og skovens dyr og fugle. I sensommeren og efteråret kan man finde frugter og bær som f.eks. vild æble, slåen, røn og brombær. En blanding af løv- og nåletræer betyder, at man også kan finde læ om vinteren, og efter løvfald
En stribe gamle mergelgrave omkring bækken er gravet ud til en større sø, mens andre er bevaret som små vandhuller. Derved sikres levesteder til flere forskellige insekter, frøer og padder. Jorden fra den udgravede sø er brugt til en høj, hvorfra man kan nyde udsigten over engen og skoven. Ved søen er opført en grillplads, som kan benyttes af besøgende. Den store bålhytte i skovens østlige del giver ligeledes mulighed for f.eks. at tilberede sine svampe fra skovbunden over bål eller bage snobrød.
Fire børnehaver holder til i Østskoven. Knudsens Plads og Bålhytten kan benyttes af skoler, institutioner m.fl. samt private. Stedet kan benyttes efter først til mølle princippet, med det forbehold at forud reserverede aftaler har første ret.
Reservation kan ske til Esbjerg Kommune – MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring på tlf. 76 16 81 00 eller mail myrthue@esbjergkommune.dk
Natursti
Hjerteforeningen har i samarbejde med Esbjerg Kommune afmærket en hjertesti på 3,5 km. Stien fører forbi mange af hustomterne fra oldtiden. Om vinteren kan stien være våd og gummistøvler er nødvendige.

Ved siden af Esbjerg Hovedbibliotek ligger Museumshaven.
Måske ikke det mest grønne område, men en oase hvor man kan se andre udfolde sig - eller man kan selv deltage i aktiviteter.
Det er en plads fuld af aktivitet med anlæg til basketball, bordtennis, trick-cykler og skateboard, petanque og almindeligt ophold.
Der er ofte aktivitet på flere baner samtidig, og det er livsbekræftende at se Ældresagen på petanquebanen side om side med unge på skateboards.
Der er lys på banerne, som må benyttes indtil kl. 22.

Byparken ligger på Esbjerg kleve, den skrænt, der adskiller havnen fra byen. Der er derfor en imponerende udsigt over havnen, særligt fra vandtårnet, amfiteatret og Landgangen.
Byen og havnen er bundet sammen ved at der er etableret en "Landgang" mellem Byparken og Havnen. En rustrød bro, der har flere udsigtspunkter med glas - således at også mindre børn kan nyde udsigten. "Landgangen" forbinder Byparken med Dokhavnen.
Midt i Byparken ligger Esbjerg Musikhus og Kunstmuseum. I sommermånederne er der gratis underholdning på amfiteatrets scene. Onsdag aften er der musik, torsdag formiddag er der børneunderholdning. Arrangementerne annonceres i dagspressen.
Byens store legeplads ligger i parkens sydøstlige hjørne. Der er toiletter på legepladsen.

Før 1941 var her færgested. Den første der fik bevilling som færgemand, var Benjamin Iversen Bleg. Den sidste færgemand var Silas Sillasen.
Tarphagebroen blev påbegyndt i 1939 og stod færdig i 1941. Da broen stod færdig var den Danmarks største bjælkebro af jernbeton. Broen er 100 meter lang og består af en stor midterbue med en spændvidde på 40 meter og to sidebuer på hver 30 meter.Broen er bygget på pæle og vejer knap 1.500 tons.
Fra broen er der en smuk udsigt over Varde å. Stedet nydes bedst på en sommerdag - kun hvis du er lystfisker er vejret underordnet. Stedet er et yndet lystfiskermål. Lokationen er medtaget selvom det kun er halvdelen af stedet der er i Esbjerg Kommune - den anden halvdel er i Varde Kommune.

Et gigantisk stykke kunst af jord, 30 meter høj og 280 meter i diameter. Midt i ingenting. Med 19 lysende pletter. Du tror ikke dine egne øjne, når du nærmer dig Lyshøjen. Hvem regner med at stå ansigt til ansigt med 10.000 lastfulde jord, som bulldozere nænsomt har omformet til et kunstværk af enorme proportioner? Nej vel, men det er præcis, hvad du finder ved Vestkystvejen i Esbjerg Nord.
Kommunen og amtet fik billedkunstner Eva Koch og landskabsarkitekt Steen Høyer til at omdanne de store mængder overskudsjord til en moderne byport, der stod klar i 1997 tæt ved afkørsel 75. Samme år gav Kulturministeriet Arkitekturrådets pris til Lyshøjen. På sin vis er Big Art, som Lyshøjen egentlig hedder, et stykke brugskunst, for du kan gå op på den og nyde udsigten – og tage kælken ned igen om vinteren, hvis du tør.

Imellem Torvet og Hotel Brittania ligger Heerups Have, som rummer mange små skulpturer af kunstneren Henry Heerup.
Heerups Have er et anlæg med sommerblomster, et springvand og bænke til stille ophold. Det er et fint sted at nyde den medbragte mad, tæt på byens aktivitet. Der er toiletter ved busstoppestedet.
I Esbjerg indre by er der ikke mange grønne områder - så man skal værne om dem man har. Og man skal også være glad for lidt. Men vil Esbjerg gavne handelen i midtbyen, må det gerne være en god oplevelse at færdes i byrummet. Når nogen ser en "tom" grund er der mennesker der ser bebyggelse i mange etager - andre ser en mulighed for et frirum der er behageligt at færdes i.

På arealet, der nu rummer Strandbyparken, lå tidligere Bøtkers Tømmerhandel. I 1970 rykkede tømmerhandlen ud af byen og pladsen blev omdannet til park.
Parken er omkranset af veje til alle sider, og ligger som en oase midt mellem store boligblokke.
I dag rummer parken en legeplads med boldbane samt en afdeling med rosen- og staudebede med mulighed for stille ophold.
Tilbage til indhold