Det Gamle Rådhus - Bramminginfo

Gå til indhold

Det Gamle Rådhus


Ribe gamle Rådhus eller Det gamle Rådhus er et rådhus fra slutningen af 1400-tallet, der ligger ved Von Støckens Plads i Ribe. Huset nævnes første gang i 1496, men er ældre. Selvom det nogle gange nævnes som Danmarks ældste rådhus, så er Næstved Gamle Rådhus måske ældre, idet denne bygning stammer fra omkring 1450. Både Næstved og Ribe påberåber sig at have landets ældste rådhus - en af byerne har ret.

Bygningen blev fredet i 1918, og er en af byens eneste middelalderlige bygninger.
Historie
I 1496 nævnes to forskudte middelalderlige stenhuse på adressen, hvor rådhuset ligger i dag. Husene blev brugt til beboelse, og de blev kaldt stenboder, som blev lejet ud. I 1528 besluttede ejeren Niles Torkilsen, der var domkannik, at ombygge de to boliger så de blev slået sammen. I den forbindelse blev facaden etableret så den var i ét plan ud mod Von Støckens Plads, og man fik bygget kamtakker på gavlen mod Sønderportsgade.

Huset bliver omtalt som to selvstændige huse i 1591 men i 1611 beskrives det atter under ét. I 1828 lå der en lille bindingsværkbygning i én etage op ad nordgavlen på rådshuset, som havde en port ind til den fælles baggård.

Det var ikke byen, der opførte bygningen. Man købte 1709 huset af enkefru Anna Knudsen (g. m. Niels Knudsen); det var dog nødvendigt med en smule istandsættelse førend bygningen kunne fungere som rådhus, men meget har det tilsyneladende ikke været, istandsættelsen beløb sig kun til 194 rdl. Selve bygningen gav man 365 rdl. for. Det har været et billigt køb for Ribe by, for rådhuset kunne bruges i mindst 150 år. Det hidtige rådhus, der lå i Grønnegade, var for forfaldent og gammeldags til at det kunne svare sig at renovere. I 1709 blev bygningen indviet med plads til byrådet, arkiv samt til fængsel for gældsforbrydere, der var placeret i kælderen. Fængslet blev flyttet til et nyopført arresthus i 1891. Herefter restaurerede man bygningen i 1892-94 under ledelse af arkitekten Hans Christian Amberg. Han opførte en sydfløj langs Sønderportsgade og trappetårn på bagsiden af hovedfløjen.

I 1918 blev hovedfløjen fredet, mens trappetårnet og sidefløjen ikke er omfattet af fredningen. I sidebygningen havde man retssal i stueetagen og byrådssal på første sal frem til 2007. Ved Strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt, blev Ribe og Bramming Kommune lagt sammen med Esbjerg Kommune, og bygningens funktion som rådhus ophørte. I dag bliver Borgersalen brugt til vielser og lignende.

Registrerede ejerforhold:

1496 enken efter borgmesteren i Viborg, Povl Abildgaard, Karin Madsdatter sælger hjørnestedet til ribeborgeren Nis Ebsen

1526 Karin Madsdatters søster Anna er nonne i Gudrum Kloster og derfor gør klosteret krav på ejendommen. Nis Ebsen sælger sit lod i huset til Kanniken magister Hans Severinsen

1528 der er kommet orden i kravet fra Gudum Kloster og Hans Severinsen sælger husene som nu er forenet, til kanniken Niels Torkildsen. Prisen var 800 Mark Dansk

1591 efter at have arvet huset af sin fader, må Oluf Nielsens enke sælge huset til rådmand Anders Sørensen. Enken beholder den ene del af huset ( den nordlige del)

1611 Husene er atter samlet. Anders Sørensens arvinger sælger huset til Dr. Chr. Bording

1619 Udgiveren af den første danske avis digteren, journalist Anders Chr. Bording blev født i den sydlige ende af huset, i Borgersalen

1673 er huset via Bordings arvinger kommet i rådmand Niels Pedersen Terpagers eje

1708 Terpagers datter, Anne Terpager, sælger huset til byens rådmænd (Byrådet) for 386 rigsdaler

1709 Den 11. oktober, på Kong Frederik den IV’s fødselsdag indvies huset som rådhus

2007 Pr. 1. januar nedlægges Amterne. Ribe og Bramming kommuner sammenlægges med og bliver en del af Esbjerg Kommune. Ribes gamle Rådhus ophører med at fungere som rådhus.
Det Gamle Rådhus
Det Gamle Rådhus
Det Gamle Rådhus
Beskrivelse

Rådhuset er opført i gotik, og det består af en hovedfløj langs Von Støckens Plads, et trappetårn på bagsiden, samt en sidefløj langs Sønderportsgade. Det er en bygning i to etagers, der er grundmuret i røde munkesten. Soklen er i granitkvadre. Det har et rødt tegltag og kamtakkede gavle. Over de to porte ud mod gaden er en indskrift på latin, der betyder hhv. ”Kristus regerer” og ”Kristus sejrer”.

Bygningen har en gennemgående forstue i stueetagen. En stor sal, kaldet Borgersalen, er placeret syd for forstuen. Den har høje paneler og bemalede vægge. Første sal har flere mindre rum, mens tagetagen er uudnyttet. Lofterne på begge etager har synlige bjælkelag og loftsbrædder.
Denne film viser måske ikke så meget af Det Gamle Rådhus, men den viser mange af byens borgere der besøger rådhuset i forbindelse med valghandlingen
Besøg Rådhusets hjemmeside for flere oplysninger: http://detgamleraadhusiribe.esbjergkommune.dk/
Kilder:
Rådhusets hjemmeside.
Wikipedia
Tilbage til indhold