Mindelunden - Bramminginfo

Gå til indhold

Mindelunden


Under besættelsen var der en modstandsgruppe i Bramming. Flere af gruppens medlemmer blev tæt på krigens slutning, fanget og sat i tysk fængsel. Den 10. marts blev en gruppe på 7 personer , deriblandt Thue Jensen ( 22 år ), Helge Iversen ( 20 år ) og Hans Silas Nielsen ( 26 år ), afhentet i Vestre Fængsel og ført til Shellhuset. Her fik de forkyndt deres dødsdom og derefter ført tilbage til fængslet og indsat i en speciel celle. Sent samme aften blev de ført til ryvangen, bundet til pæle, og henrettet ved skydning.
Efter befrielsen blev de henrettede hentet hjem til Bramming, og onsdag d. 20. juni ( den dag hvor Helge iversen kunne være fyldt 21 år ) blev de sammen med Robert Pedersen, som 3 dage efter befrielsen blev dræbt ved en vådeskudsulykke, begravet fra Sct. Ansgar kirke. Bramming borgerne havde samlet ind til en mindelund på kirkegården, og den blev indviet søndag d. 27. oktober 1946. Mindelunden er forsænket i forhold til terrænet, og de 4 navnesten for Thue, Hans, Helge og Robert er anbragt efter verdenshjørnerne i et cirkelformet bed. Den store fællessten med et relief af et damoklessværd bærer en inskription forfattet af Erik Balslevs far, pastor Balslev

Søndag d. 27 oktober 1946, blev mindestenene i mindelunden ved Sct. Ansgar Kirke afsløret.

Efterfølgende tekst, stavemåde og billeder fra Vestkysten Mandag d. 28. Oktober 1946.
Frihedskæmpere og Spejdere
Frihedskæmpere og Spejdere staar vagt ved den endnu tildækkede fælles Mindesten. Til venstre ses Præsterne Krogager, Balslev og Plesner. Omtrent midt i Billedet : Formanden for Komiteen , Direktør Farup Hansen.
Smuk Mindelund for Frihedskæmpere blev afsløret i Bramminge i gaar
Mindestene for de fire Frihedskæmpere : Helge Brock Iversen, Jens Thue Jensen, Hans Sillads Nielsen og Robert Petersen
” I kæmpede og døde for Danmarks Ære – jert Minde for evigt velsignet være ”, staar der paa Fællesstenen
Bramminge, Mandag
I gaar Eftermiddag fandt Afsløringen af mindelunden for de faldne Frihedskæmpere Sted paa Sct. Ansgar Kirkegaard i Bramminge i Overværelse af ca. 700 Mennesker. Vejret var koldt, men Højtideligheden fik et smukt Forløb takket være komiteens Forberedelse til Afsløringen, der forløb programmæssig med 5 korte officielle Taler over de faldne, Formandens Overdragelse af Mindelunden til Menighedsraadet og en enkelt Tak fra de faldnes Forældre.

Gudstjenesten i Kirken
Højtideligheden indledtes med Gudstjeneste Kl. 13 i Sct. Ansgar Kirke. Kirken var fyldt til sidste Plads. Der var mødt adskillige fremmede fra Nabobyerne, Bl.a. Rektor Willumsen, Ribe, Politifuldmægtig Thiim, Ribe, Lektor Jørgensen, Ribe, den tidligere Chef for Region 3 i Kolding, Oberstløjtnant Højland Christensen, Repræsentanter for Frihedsfonden i Esbjerg . m.fl. 4 Spejderfaner paraderede i Koret.
Efter Salmerne : ”Den signede dag” og ” Der er en vej som Verden ikke kender” prædikede Pastor Balslev over Dagens Tekst. Jesu Møde med de første Disciple og udtalte bl.a.: Vi er i Dag samlet med 4 disciple, der findes herude paa Kirkegaarden. Det var som Jesu første Disciple ganske almindelige Mennesker, men det var brændende Sjæle, der ikke var bange for at ofre alt for deres Fædreland. Naar et Land har mange af den slags Sønner , staar det godt til. Deres Kamp var også en en Kamp for Herrens sag. Naar vi nu om lidt skal staa derude ved Stenen, vil vi faa en Prædiken der gaar til Marv og Ben, en Prædiken der peger mod Fremtiden. Præsten sluttedee med at citere Ingemanns Vers: ”Staa op af Graven, de Folk som døde”.

Højtideligheden i Mindelunden
Efter Gudstjenesten samledes man paa Kirkegaarden ved den smukke Mindelund.
Her dannede Frihedskæmperne med Armbind Æresvagt ved Mindestenen. To ved hver Sten og 2 samt Spejdere med Faner ved den store Fællessten. Saavel denne som de 4 Mindesten var dækket af Dannebrog og Buketter og smukke Kranse med signerede Baand var lagt ved Mindestenen. Der var bl.a. Kranse fra Bramminge Sogneraad, Bramminge Handelsstandsforening, KFUM-Spejdere og Frihedsfonden, Esbjerg. De faldnes efterladte fik anvist Plads ved deres Paarørendes Mindesten. Der var indstalleret Højttaleranlæg, saa alle kunde høre de talte Ord.
Velkomst og Tak til Bidragyderne
Komiteens formand, Direktør S. Farup-Hansen indledte med en kort Tak, hvori han omtalte Mindelundens Tilblivelse : Frihedskæmperne magtede ikke selv at rejse dette Minde. Vi takker alle der har ydet Bidrag. Tak til Arkitekt Chr. Jensen og hans Medhjælper, der har lavet Tegningen uden Vederlag. Tak til Firmaet Billeschou, Esbjerg, Til Stenhugger Nielsen og Smed Sørensen; ligeledes en Tak til Dagens Talere. Efter H.P. Holst’s sang : ”Slumrer sødt i Slesvigs Jord” afsløredes Stenene en efter en.

Saa kort et Liv og saa betydningsfuldt
Efter Afsyngelsen af første Vers af ”Jord i hvis Favn der hades og myrdes” talte Lektor Jørgensen, Ribe.
Gud give, denne Sten maa blive som en hellig Kilde for Helges Far og Broder og for os alle.
Lektoren læste Inskriptionen paa stud jur. Helge Iversens Mindesten:

HELGE BROCK IVERSEN
f. 20. juni 1924
d. 10 Marts 1945
i Ryvangen

Saa kort et liv og saa betydningsfuldt. Fordi Helge var med i Kampen og faldt i denne Kamp, er denne Mindeplade lagt. Den skal minde os om Helges fine Ansigt, og vi ser ham spørge : Forstod du meningen, og vil du følge os i Fredens og Ufredens Dage? Vi trænger til Sjælevarme. Vi ser mellem Øst og Vest en isnende mur: men naar vi ser paa denne Sten, vil vi føle Varmen. Gud give, denne sten maa blive som en hellig Kilde for Helges Far og Broder og for os alle.
Hvor havde vi staaet i dag, hvis ikke de havde været
Efter Afsyngelsen af andet Vers talte Pastor Balslev, der afslørede Stenen for stud. Polyt. Jens Thue Jensen og udtalte : Her fra Bramminge og Omegn har vi en stor Procent af Ryvangen. Den Daad, vore Frihedskæmpere har udført, taaler ingen Sammenligning med noget andet, deres Indsats var større end nogen andens under Krigen. Hvor havde vi staaet i Dag, hvis ikke de havde været? De vidste at der var noget der var værre end tyske Kugler. Det Danmark, vi skal bygge videre paa, er deres Blod. Jens Thue var den stille, beskedne unge Mamd, men en dygtig Stridsmand for Sagen og samtidig den kærlige Søn for sit Hjem. Saa mindes vi dig, Jens Thue, dit Sind var en brændende Lue. Vi sætter et Tegn til evigt Minde. Stenen bærer følgende Inskription :

JENS THUE JENSEN
f. 25. Juni 1922
D. 10. Marts 1945
I Ryvangen

Stenene er en ære for de faldne og til Minde for kommende Slægter
Efter 3. Vers afslørede Pastor Krogager, Allerup, Mindestenen for Kommis Hans Nielsen, Tjæreborg.
Der er ingen Fare for, at vi nogensinde skal glemme Hans Nielsen. Det hviler dybt i os, hvad der skete i de 5 Mørke Aar. Sådan set er det ganske meningsløst at rejse en Sten for Hans Nielsen. Det er til Ære for de faldne og til Minde for de kommende Slægter. Den skal staa som en Bautasten og minde Norden om, at de var danske af Æt. Danmarks værdige Sønner. Jeg vil gerne udtale Tak til Hans Silas Nielsenfor hans Indsats og hans Daad. Æret være hans Minde. Gud Fred med hans Minde og hans Støv. Inskriptionen lyder :

HANS SILAS NIELSEN
f. 19. September 1918
d. 10. Marts 1945
i Ryvangen

Han døde som en lykkelig Mand, i en lykkelig Stund
Efter 4. Vers talte Pastor Plesner, Darum, der afslørede Mindestenen for Robert Petersen, Bramminge.
Robert Petersen var den eneste af dem, der saa Kampens første Sejr. Han saa sine Kammerater blive taget den ene efter den anden; men han beholdt sit gode Humør. Hans sind blev mere og mere hjælpsomt. Han fik lov til at se Sejren, og saa faldt han paa sin lykkeligste Dag med tro paa Gud. Han blev sparet for meget, for at se Folket svigte Sammenholdet. Han døde som en lykkelig Mand i en lykkelig Stund. Vi haaber, at disse Stene maa staa som Grundsten for Danmark. Guds Fred med Robert og over hans slægt.
Paa Stenen staar :

ROBERT NIELSEN PEDERSEN
f. 22. Juli 1917
d. 8. Maj 1945
i Bramminge

Vi lærte meget den 9. April
Efter Sangen ”Hvis Danmarks kommende Dage” talte fhv. Leder af Region III, Oberstløjtnant A. Højland Christensen, der afslørede den store Fællessten. Oberstløjtnanten indledte sin Tale med at citere Chr. Richardts Vers : ”Venner, ser paa Danmarks Kort, se, saa I det aldrig glemmer”.
Saadan har nok de fleste af os oplevet det, naar vi har kastet vort Blik ud over vort Fødreland. Vi har vel ogsaa følt en dyb Taknemlighed over at dette Land var givet til os. Vi fik i arv et frit og selvstændigt Danmark. Det bliver vor Opgave at værne om dette Land. Vi har oplevet 2 Trusler i vor Tid, den første Verdenskrig og nu den sidste. Vi lærte meget efter 9. April, da forstod vi først, hvad det vil sige at leve i et frit Samfund. Der skete det ,at der traadte en Ungdom frem, der tog Kampen op, hver paa sin Maade og fra sin Plads. Jeg har staaet i mange Hundrede Hjem af den Slags. Her fra Bramminge kom 4 unge Mænd, og de tog sammen med mange Kammerater ogsaa Kampen op. De var villige til at yde alt. Disse 4 4 Hjem gav os ogsaa de dyreste , som et Hjem kan give. Jeg er lykkelig over at kunne sige, at jeg har kendt disse 4 unge Mænd, og jeg vil ønske, at dette Sted maa blive et Sted, der taler til os ud i al Fremtid om Fædrelandskærlighed og Offervilje. Med dette Ønske afdækker jeg Denne Sten.
Den store Sten, der er en smuk Granitsten, 2½ Meter lang, og som vejer ca. 5 Tons, bærer foroven et udhugget HolgerDanske-Sværd og nedenunder staar følgende Inskription, forfattet af Pastor Balslev :

”De kæmpede og døde for
Danmarks Ære,
Jert Minde for evigt velsignet
Skal være”

Oberstløjtnanten lagde derefter en Krans paa Stenen fra Region 3. Fuldmægtig Ejnar Pedersen, Esbjerg, nedlagde en Krans fra Frihedsfonden i Esbjerg. Man sang ”Der er et yndigt Land”.
Mindelunden ved Sct. Ansgar Kirke
Mindelunden ved Sct. Ansgar Kirke
Forældrenes Tak
Derefter udtalte Amtsvejassistent P. Jensen, Bramminge, paa Forældrenes vegne en Tak til Byens og Egnens Befolkning for Bidragene til dette Minde.
For os Forældre er det, som selve Indsatsen træder noget tilbage for de smaa Minder, vi har om vore Drenge, og som vi bevarer i vore Hjerter. De vilde kæmpe mod vore Fjender. Gud var med dem i deres sidste Stund. Det viser deres Breve. Vi takker alle , der har været vore Sønner til Hjælp og Opmuntring.
Direktør S. Farup-Hansen udtalte en Tak til Taleren for de smukke Ord. Tak til Kammeraterne i Region 3, Tak til Esbjerg Frihedskæmpere, Tak til Menighedsraadet, fordi det har givet os den smukke Plads. Tak til Frihedskæmpere, til Sangforeningen og Hjemmeværnet samt Spejderne for Hjælp ved Arrangementet. Jeg overdrager herved Mindesmærket til Menighedsraadet ved dets Formand, Overlærer Knudsen.
Overlærer Knudsen takkede for Mindelunden paa Menighedsraadets Vegne.: Menighedsraadet vil betragte det som en Ære at værne om dette smukke Minde for unge Mænd, der satte Livet ind, - Æret være deres Minde.
Med Sangen ”Altid frejdig” sluttede den smukke Højtidelighed, og Folk skyndte sig hjem til Varmen.

Avisens efterskrift :
Det er en ualmindelig smuk Mindesten, men mon det ikke bliver nødvendigt at lægge Farve i Inskriptionen. Om nogen Tid vil den næppe kunde læses paa større Afstand.
Der er sikkert Enighed om, at Bramminge har faaet et ualmindeligt smukt Minde over de faldne i Frihedskampen. Det gælder lige fra Indgangsportalen med de smukke laager til den store Fællessten, og der er ingen Tvivl om, at Mindelunden vil blive endnu smukkere ad aare, naar Kampestensmuren bliver noget tilvokset med Grønt.

Tilbage til indhold