Kongeåstien - Bramminginfo

Gå til indhold

Kongeåstien

VELKOMMEN TIL KONGEÅSTIEN
TRAMP UD I HISTORIEN

Alle punkterne på Kongeåstien kan nås på en halv time eller derunder. Dog skal afsættes et par minutter ekstra til det sidste punkt.
Ruten er beliggende syd for Bramming. Nord for Bramming kan anbefales kyst-til-kyst ruten.
Gå en tur langs Kongeåen og rør ved en dramatisk del af Danmarks historie. Fra 1864 til 1920 udgjorde Kongeåen øst for Villebøl landegrænse mellem Danmark og Tyskland, men hele Kongeåen har i mange hunderede år været en grænse for folk nord og syd for åen.
Allerede fra 1200-tallet som grænse mod hertugdømmerne mod syd, siden som toldgrænse mellem Danmark og Slesvig (1500-tallet – 1850).
Følg den afmærkede trampesti, lyt til fuglene, se det rige planteliv, dvæl ved landskabet og nyd roen i den fredede ådal. Se landskabet skifte, når åen løber gennem marsken ud i Nationalpark Vadehavet ved Kongeåslusen.
Giv dig tid til at høre eller læse utrolige historier om skæbner og om livet på begge sider af Kongeåen gennem mange generationer.
Kongeåstien er 67 kilometer lang og kan nydes i bidder, ligesom der er rige muligheder for svinkeærinder med chance for ekstra oplevelser.


Stien går langs åen, i enge og på markveje og enkelte steder på asfaltvej. Stien går de fleste steder på privat jord, og lodsejerne er blevet lovet, at der ikke medbringes hunde på grund af græssende dyr og vildt.
Du bedes overholde disse regler:
• Færdsel kun tilladt til fods
• Færdsel på marker må kun ske ved at følge de rødtoppede pæle
• Udvis respekt for de græssende dyr
• Visse strækninger kan være meget våde i efterårs- og vintermåneder
• Affald kun i skraldespande
• Ophold og overnatning kun på de anviste pladser
Punkter på ruten
Diget og sluserne beskytter marsken mod oversvømmelse fra havet.
Kongeåslusen blev, sammen med 3 andre sluser, opført sammen med Ribediget i 1911-1915.
Der løber ofte over 20.000 l vand gennem Kongeåslusens 5 støbte betongennemløb – hvert sekund! Slusen er selvregulerende. Det betyder at sluseportene tvinges til at lukke når havets vandstand er højere end vandstanden i Kongeåen. Når vandet falder i Vadehavet, åbner portene af sig selv.
På vandreturen fra slusen til Vilslev går du i det særegne flade marsklandskab. Marsklandskabet er præget af inddigede marskarealer der består af udstrakte landbrugsarealer gennemskåret af afvandingsgrøfter. Mod vest afgrænses marsken af digerne og mod øst af geestranden.
I 1760’erne blev der bygget en gangbro over Kongeåen mellem Vilslev og Jedsted. 1791-1851 lå Kongeåens vestligste toldkontrollørsted ved spangen. Her boede tolderfamilien og toldkarlene.
Spangen udgjorde et lille samfund med landbrug, kro, høker og farvergård. Da broen ved Kongeådal mod øst blev bygget, mistede spangen sin betydning som overgangssted.
Vilslev sogn dækkede tidligere to lande: Vilslev i kongeriget og Jedsted i de tyske hertugdømmer. Kirken er opført af tufsten omkring 1175. Til tårnet og våbenhuset fra omkring 1500 er brugt munkesten. Inde i kirken findes et indmuret mindesmærke over stormfloden i 1634, hvor vandet stod 1,5 m over gulvet.
5. JEDSTED MØLLE
Vandmøllen nævnes første gang i 1231, hvor den var ejet af kronen. Fra 1542-1770 ejede skiftende adelsslægter møllen, som derefter overgik til selveje. I 1850’erne drev mølleren også brændevinsbrænderi og bageri.
Dambruget blev oprettet i 1904 og eksisterer stadig, men selve mølleriet blev nedlagt i 1917. Jedsted Mølle havde elektricitetsværk 1910-1965.
6. GREDSTEDBRO KIRKE
Kirken ligger i Jernved sogn og blev indviet i 1925. Sidst i 1800-tallet blev Gredstedbro større end Jernved, og Gredstedbros indbyggere ønskede deres egen kirke.
7. JERNVED MEJERI
Jernved Mejeri blev indviet i 1909 og er det eneste af egnens andelsmejerier, der fortsat eksisterer. Andelsmejeriet lukkede i 1992, men overgik samme år til privatejet mejeri. Her produceres på traditionel vis smør, oste, is og kærnemælk.
8. HJORTLUND, SPANG OG BADELIV
Tidligere sørgede en færgemand for at fragte folk over Kongeåen ved Hjortlund. Det foregik på en lille fladbundet pram, der Iet kunne betjenes af en person. I 1876 samlede sogneboerne ind og fik bygget spangbroen.
9. HJORTLUND KIRKE
Syd for Kongeåen ligger Hjortlund Kirke, som er opført i første halvdel af 1200-tallet. Byggestilen er senromansk, og kirken er bygget af tufsten, en vulkansk stenart fra Rhinområdet.
Våbenhuset af røde mursten blev tilføjet i sidste halvdel af 1700-tallet. Kirketårnet blev opført 1913.
Kirken har tilhørt Ribe Domkirke og kronen.
10. NATUREN LANGS KONGEÅEN
På din tur langs vandløbet møder du flyvende insekter, der starter deres liv i vandet som larver eller nymfer. Det gælder guldsmede og de smukke vandnymfer.
Planter med særlige blade eller rødder, tilpasset et liv i vand. Som de lysende, hvide vandranunkler, de kunne også kaldes vandets anemoner.
11. SORTEHØJ OG KONGEMORDEREN SORTE PLOV
Erik II Emune var konge 1134-1137 i en tid præget af kampe om tronen.
Sorte Plov fra Plougstrup var herremand og kongens hirdmand. Under et skænderi dræbte han Erik Emune på et ting. Ifølge sagnet blev Sorte Plov begravet i gravhøjen Sortehøj. Erik II Emune er begravet i Ribe Domkirke.
12. SKELHØJ
Skelhøj er en bronzealdergravhøj fra omkring 1350 før Kristi fødsel.
En udgravning gav indsigt i, hvordan højen blev opført. Den er bygget af græstørv med græsset nedad og opført i sektioner af forskellige arbejdshold. Midten af højen har været beskyttet af en jernkappe, der har bevaret planter og insekter i græstørvene.
13. VILLEBØL KRO
Villebøl Kro har rødder tilbage til 1700-tallet. Kroen fungerede 1865-1875 også som toldsted og var hjem for to familier. I dag er kroen blevet til campingplads.
14. ÅTTE BJERGE
På Kongeåens nordlige dalside ligger de kuperede Åtte Bjerge. Det højeste punkt er 58,9 meter, og der er god udsigt mod syd ud over Kongeådalen. Der er både skov, åbne vidder og en opstemmet sø.
15. GENFORENINGSSTENEN I FOLDINGBRO
På en høj lige ved Kongeåen er sat en sten som minde om, da Sønderjylland kom hjem til Danmark i 1920.
16. KANONSTILLINGEN I DOVER
Kanonstillingen var en del af Gudrun-stillingen fra slutningen af Anden Verdenskrig. Tyskerne anlagde forsvarsstillinger på tværs af Sydjylland for at bremse et eventuelt allieret angreb i Jylland.
17. SØNDERSKOVGÅRD
Sønderskov er en gammel hovedgård fra starten af 1600-tallet.
Her har Museet på Sønderskov til huse, og i den stemningsfyldte herregårdskælder er der restaurant. Sønderskov er omkranset af en voldgrav, og bag hovedbygningen ligger en barokhave.
18. DET JUNKERSKE STEMMEVÆRK
Rester af stemmeværket ses i åen. Fra 1600-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet lå her en ålegård. Senere blev stemmeværket grundlaget for engvandingskanaler i området.
19. MALTSTENENS FUNDSTED
En landmand fandt her på marken i 1987 en stor runesten. Stenen har ikke mindre end 153 runer og et mandshoved indhugget. Runestenen kan ses på Museet på Sønderskov.
20. KØBENHOVED MERGELLEJER
Her blev der fra 1912 til 1932 udvundet mergel, en slags kalkholdig ler, som blev brugt til at forbedre jorden på markerne. På nær de sidste år, hvor merglen blev fragtet på lastbiler, foregik transporten på mergelbaner.
21. BENNETGÅRD
Gården blev købt af Jørgen Skrumsager i 1860’erne. Han var svigersøn til H.D. Kloppenborg på Bejstrupgård og en vigtig forkæmper for danskheden i Sønderjylland. Datteren Jutta Kloppenborg Skrumsager overtog gården og gjorde den til et hvilehjem for medlemmer af det danske mindretal syd for den danske grænse.
22. HUSET FRIHED
Hans Diderik Kloppenborg byggede i 1870 huset for at kunne søge tilflugt på den danske side af grænsen. Han var en svoren modstander af den politik, som preusserne førte i Slesvig og lagde ikke skjul på det.
23. SKIBELUND KRAT
Efter nederlaget i 1864 dannede Skibelund Krat rammen om velbesøgte grundlovsmøder med fokus på den sønderjyske sag og deltagere fra begge sider af Kongeågrænsen.
Der er opstillet en række mindesten til ære for folk, der har kæmpet for danskheden i Sønderjylland. På stedet står også de nationale kunstværker Magnusstenen og Modersmålet
24. SKODBORGHUS VOLDSTED
Her lå det kongelige slot Skodborghus Slot fra omkring år 1200 til det blev revet ned i 1814. Mindestenen er udført af Niels Hansen Jacobsen i 1932. Stedet var et af de vigtigste toldsteder for den omfattende jyske studehandel i 1400-1500 årene.
25. KNAG MØLLE
Vandmølle med underfaldshjul opført i 1780. Primært brugt til kornmølle og benmelsmølle. Ordet ›knag‹ menes at stamme fra ordet knogler. Man knuste dyreknogler og spredte benmelet på markerne for at tilføre næring
26. DOMÆNEGÅRDEN LUNDSGÅRD
Lundsgård er en af de domænegårde, som i årene omkring 1900 blev anlagt i Nordslesvig af Preussen, som ville fortyske det dansksindede grænseland. Folk med den rette tyske sindelag blev sendt nordpå for at dyrke jorden på mønsterlandbrug og påvirke lokalsamfundet

Teksten er taget fra PDF-folderen der findes her : http://www.kongeaastien.dk/sites/default/files/kongeaastien.pdf

I folderen er beskrevet interessepunkter der ses nederst på denne side. Numrene henviser til numrene i folderen.

Hjemmesiden for Kongeåstien kan findes her : http://www.kongeaastien.dk/

På hjemmesiden er en del gode fortællinger om smuglerhistorier, grænsehistorier, krigshistorier og om livet ved Kongeåen i øvrigt.
Tilbage til indhold