Handelsby - Bramminginfo

Gå til indhold

Handelsby

Udvikling af handelslivet
Fra Esbjerg Kommunes "gamle" udviklingsplan (med enkelte tilføjelser)

Handelslivet i Bramming har det ligesom i alle andre mindre og mellemstore byer svært på grund af nethandlen og konkurrencen fra de store byer, men når det er sagt, så burde Bramming have et rigere handelsliv, når byens størrelse på godt 7.000 indbyggere plus omkringliggende opland tages i betragtning. Den seneste detailhandelsanalyse er fra 2012. Dengang var der 50 butikker i Bramming. I 2018 var der kun 34 butikker tilbage. Analysen viste, at der dengang var ret god dækning med dagligvarer, og at det var udvalgsvarehandlen, der var den egentlige svaghed. I dag er der med SuperBrugsen, Fakta (nu Coop365) , Aldi, Min Købmand, Netto, bager samt en kommende Rema1000, fortsat god dækning med dagligvarebutikker, mens udvalgsvarehandlen sandsynligvis vil gå yderligere tilbage. Den strategiske udviklingsplan indeholder et forslag til, hvordan handelslivet i Bramming kan styrkes, og hvordan der kan blive mere liv i bymidten. Der er flere elementer i forslaget.

Møllegade omlægges
Møllegade foreslås omlagt hen over Lægegrunden, så den føres lige igennem til Plantagevej. Der er to mål med det. Byudviklingen i Østbyen vil betyde mere øst-vest-gående trafik, der skal passere bymidten. Omlægningen vil gøre det mere attraktiv for den øst-vest-gående trafik at benytte Møllevej og Plantagevej og vil derfor aflaste Storegade på strækningen frem til Sct. Knuds Allé, som er belastet af meget trafik. Det andet mål er at gøre området mellem SuperBrugsen og handelsstrøget i Nørregade til det trafikale centrum, som kunderne fra de forskellige dele af byen ledes naturligt frem til, og det hænger sammen med et andet vigtigt element i planen for en levende bymidte, som handler om at give Bramming et centralt beliggende torv.

Nyt torv ved den gamle brugsbygning
Den gamle brugsbygning foreslås erstattet af et stort centralt torv. Det vil komme til at ligge på det helt rigtige sted i bymidten, hvor trafikken fra Nordvestbyen vil ankomme via Gabelsvej, fra Nordøstbyen via Plantagevej, fra Tværsigvej og Nygårdsvej og fra Vestbyen via Møllegade. Trafik fra Sydbyen og Østbyen vil ankomme naturligt til centrum med Trianglen som indgang til handelsstrøget i Nørregade. Fra torvet vil det være let at gå videre til butikkerne i Nørregade til den ene side og til SuperBrugsen til den anden side. SuperBrugsen tiltrækker hver dag mange kunder, som med den nye parkeringsplads i højere grad kan få positiv effekt på handlen i Nørregade. Torvet tænkes anlagt som en stor parkeringsplads i den vestlige del og med Nørretorv, eventuelt i udvidet format, som opholdsog aktivitetstorv i den østlige del. Det nye torv vil give Bramming det torv, som byen mangler, som har den rigtige beliggenhed midt i byen, og som har den rette størrelse, så det kan bruges til at samle byen til aktiviteter og arrangementer. Der kunne f.eks. være en legeplads, muligheder for de unge eller muligheder for fitness, eller et grønt område, som også giver mulighed for nedsivning af regnvand. Torvet kan indrettes fleksibelt, så parkering kan indskrænkes, når der er brug for mere plads til aktiviteter. Torvet vil også give mulighed for er markant kunstværk eller andet, som kan give torvet kvalitet og bidrage til Brammings profil. I sammenhæng med anlæg af torvet kan trafikken på Nørregade på strækningen langs torvet drosles ned, så gaden sammen med torvet udgør et fredeligt og rart byrum at færdes og opholde sig i. Torvet vil få hovedadgang fra Møllegade, Plantagevej og Gabelsvej-Nørregade, men pladsen vil også være tilgængelig fra Borgergade og gågadedelen af Nørregade.

Højhus ved det nye torv
Det nye torv er tænkt sammen med et forslag om et nybyggeri, som kan afgrænse torvet mod nord, og som kan udnytte den gode beliggenhed ud mod torvet og den nye parkering til butikker og spisesteder, som kan have udeservering på det sydvendte torveareal. Under arbejdet med udviklingsplanen har der været forslag om et højhus i Bramming bymidte. Arealet lige nord for det nye torv vil være en god placering af et højhus. Her vil det markere byens centrum, og med den rigtige udformning kan det blive et nyt vartegn. Det vil også give mulighed for flere boliger, der er stor efterspørgsel på i bymidten, og de ulemper, der vil være med indblik fra et højhus, vil være begrænsede ved en placering ved nordsiden af torvet. Der tænkes i første omgang et hus i op til 6 etager. Hvor høj en bygning i Bramming skal være for at blive opfattet som et højhus og samtidig passe til byen og beliggenheden må afgøres senere i en lokalplan, der tager stilling til både torvet og højhusbyggeriet. Torvet og byggeriet vil forudsætte nedrivning af den gamle brugsbygning. Området rummer også en benzinstation og en nyopført vaskehal. Hvorvidt, de kan forblive i området, eller må flyttes eller nedlægges må en helhedsplan finde løsninger på. Virkeliggørelse af torvet og højhusbebyggelsen forudsætter, at COOP, som ejer arealet, ønsker at realisere det. Ud over at være til fordel for byen, så vil det også være til fordel for SuperBrugsen. COOP får med projektet en betydelig byggeret, som vil øge det økonomiske incitament til at realisere projektet. Et højhus kan udformes på mange måder og vil blive et vartegn for byen.

Nye og tidssvarende butikslokaler
Flere lokaler i bymidten står tomme. En af årsagerne er, at lokalerne er små og generelt ikke attraktive for moderne butikker og andre forretninger. Udviklingsplanen lægger derfor op til, at eksisterende bygninger kan erstattes med nyt, der er højere end i dag men selvfølgelig under hensyntagen til bevaringsværdierne i de eksisterende bygninger. Mulighederne for at bygge i op til 3-4 etager ud mod gaden vil gøre det mere attraktivt at erstatte eksempelvis en ejendom på 1½ etager med nybyggeri i 4 etager med nye og attraktive forretningslokaler i stueetagen og boliger oven på. De øgede byggemuligheder vil gøre det mere attraktivt at bygge nyt, men det er op til grundejerne at realisere mulighederne.

Kundevenlig parkering
Under arbejdet med udviklingsplanen har der været synspunkter om, at de nuværende tidsbegrænsningerne på parkeringen i bymidten giver for begrænsede muligheder for kunderne. Ønsket er, at tidsbegrænsningen giver god tid til at handle, men samtidig sikrer, at ansatte og andre, der har behov for længerevarende parkering, ikke benytter pladserne. Der blev foreslået tidsbegrænsninger på 2 eller 3 timer.

Aktive forretningsfacader
Oplevelsen af at færdes i en levende og attraktiv handelsby hænger bl.a. sammen med, at der i stueetagen, er aktive facader med butikker, spisesteder, fitness, kulturtilbud og andet, der bidrager til at skabe liv. Den strategiske udviklingsplan lægger op til, at der skal være aktive facader i Storegade fra Sct. Knuds Allé til Borgergade, i Nørregade fra Trianglen til og med SuperBrugsen og langs østsiden af Borgergade. Det vil fastholde den centrale del af bymidten som et aktivt område, hvor facaderne i de enkelte ejendomme bidrager til at skabe oplevelsen af at færdes i en levende bymidte. SuperBrugsen og den nye bebyggelse langs det nye torv inkluderes også i området med aktive facader. Med aktive facader tænkes der ikke kun på butikker men på alle erhverv og institutioner, som lever af kunder, der kommer ind fra gaden.

Koncentration af butikker og andre forretninger i bymidten
Et attraktivt sted at handle er et sted, hvor kunderne har let adgang til et stort antal butikker, der ligger tæt samlet ved siden af hinanden. Jo mere der er koncentreret på ét sted, jo mere attraktivt er det for kunderne at komme, og jo større et opland vil de komme fra. Handelslivet i Bramming har mistet butikker og mangler i dag den koncentration, der skal til for at kunderne i højere grad vil vælge byen. For at vende udviklingen er det vigtigt, at samle butikker mest muligt i bymidten, men butikkerne gør det ikke alene. Udespisning, pleje af vores sundhed og skønhed, kultur- og fritidsaktiviteter er i vækst og hører i dag til i et attraktivt center. Det er derfor også en del af løsninger, at spisesteder, frisører, skønhedsklinikker, terapeuter, læger, speciallæger, fitness, kulturtilbud, kommunal service og alt andet, der trækker folk til, koncentreres i bymidte og sammen med butikkerne skaber det attraktive sted at komme.

Store butikker langs Vardevej
Store butikker har svært ved at finde plads i bymidten, og derfor lægger den strategiske udviklingsplan op til, at store udvalgsvarebutikker kan placeres langs Vardevej, som i dag rummer XL-Byg og Jem & Fix.
Nogle vilde betragtninger fra webmasteren.

Det er meget at håbe at den planlagte udvidelse/omdannelse af Egnsmuseet til et videnscenter vil blive realiserert. Det vil virkelig være til gavn for byen. Det er samtidig et håb at det planlagte grønne område (udvidelse af Museumshaven) ikke bliver for meget legeplads. Det må gerne være kønt at se på. Der er i forvejen legepladser i Anlægget, for enden af parkeringspladsen på Jernbanegade og der kommer så også legemuligheder i den nye Museumshave.

Det nye Museum + Museumshave vil danne en sydlig ramme for daglig- og detailvarehandel. Den nordlige ramme vil udgøres af SuperBrugsen. Torvet+gågade+Borgergade+Møllegade vil være korridoren der forbinder ned til Storegade og herefter Industrivej+N.A. Jørgensens plads+Elstræde+Pederstræde der forbinder videre ned til Thuesgade med Museumshaven. Senere vil eventuelt Sct. Knuds Alle forbinde fra Plantagevej til  Thuesvej via Pederstræde.

SuperBrugsen er ikke optimalt placeret - der er ingen udvidelsesmuligheder. Hvis engang det vil være muligt at etablere een stor moderne skole i Bramming i stedet for de 2 nuværende, kunne det være en ide at lade den nordre ramme udgøres af et nyt butikscenter ved Bakkevejens skole. De nuværende bygninger ud mod plantagevej bibeholdes. Kan eventuelt bruges til SFO.

På den nuværende SuperBrugsen grund, bygges i 4 etager med butiksareal i underetagen. Den nuværende vaskehal og standere flyttes herover. De eksisterende tanke kan så eventuelt forblive - de forbindes med de nye standere ved alternativ rørføring.

Det nye butikscenter laves med parkeringskælder, butiksareal i stueetagen og med 3 etagers beboelse hele vejen rundt.

Møllegade forbindes direkte med Plantagevej. For enden af gågaden/Nørregade laves der venstresving påbudt ( ad Borgergade) således at der ikke vil kunne ske gennemkørsel videre ad Nørregade.. Dette vil gøre at der stadig vil være mulighed for stillekørsel og korttidsparkering i gågaden. Hvis der ikke laves venstresving påbudt, vil en eventuel gennemkørsel sanssynligvis skabe for meget trafik til en gågade. Vejstykket mellem borgergade og Møllegade bibeholdes men gøres kun tilgængelig i særlige tilfælde - det vil således være en del af Torvet.

Det er vigtigt at de grønne arealer der er, holdes fri for bebyggelse,
Det nye butikscenter(Bakkevejens skole)  vil sammen med den nye Rema1000 kunne servicere nordbyen og en eventuel kommende bebyggelse på planteskolegrunden.
Indgangen til butikscentret vil skulle være ud mod kælkebakken. Sportsvej kunne eventuelt føres igennem således at også denne bliver forsyningsvej.

Hvis noget sådant realiseres vil der blive mulighed for et helt fantastisk torvemiljø. Der vil være mulighed for beplantning og måske lidt vand - som det er lavet ved siden af Brugsen i Tjæreborg. Der vil stadig være god plads til torveaktiviteter. Det vil blive et samlingssted hvor der kan foregå aktiviteter af både handelsmæssig og kulturel karakter.
Tilbage til indhold