Brammings Udvikling - Bramminginfo

Gå til indhold

Brammings Udvikling

Etymologi
Navnet Bramming kan spores tilbage til jernalderen, nogle kilder angiver år 1290 som første nævnelse. Navnet menes at stamme fra det gammeldanske ord bram som betyder kant eller rand, i betydningen "stedet, hvor åen slår en bugt", idet der henvises til den oprindelige placering af byen ved Ilsted Å. Den tidligere form, Bramminge, blev officielt sløjfet af Stednavneudvalget i 1968, mange lokale (ældre især) anvender dog stadig denne.

Historie
Arkæologer har fundet rester af en boplads vest for Bramming, samt gravhøje fra omkring 4500 fvt. sydøst for den nuværende by kaldet Kongehøjene.

Tæt ved Kirkebro lå i germansk jernalder (år 400-750) en landsby, som bestod af flere indhegnede langhuse, der var beregnet til både beboelse og stald. Til landsbyen hørte også flere mindre bygninger og brønde. På bopladsen er der spor efter en smedje. Smeden var en betydningsfuld og agtet mand i datidens samfund.
Billede : 1500 år gammel jernalderbrønd fra Kirkebro-bopladsen.
Den er købt af ( tidligere) Bramming Kommune og
har været udstillet på museet siden 1994.

Stationsbyen
I 1874 anlagdes jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg, og i 1875 jernbanen fra Bramming til Ribe (i 1887 forlænget til Tønder).

Bramminge stationsby opstod på bar mark. I 1879 beskrives forholdene således: "Bramminge Kirke tæt ved Hovedgaarden Bramminge. Kikkenborg Kro ved Hovedlandeveien; Bramminge Jernbanestation." En station blev anlagt 3 kilometer øst for Bramming Hovedgård, bogstaveligt talt midt på en mark. Tæt ved lå en kro, det senere Hotel Kikkenborg, som efterfølgende blev en central del af Brammings historie. Den lidt særegne placering skyldtes, at borgerne i Gørding Sogn havde protesteret voldsomt mod jernbanen på vej mod den nyanlagte Esbjerg Havn, da det ville gøre dyrene urolige. Jernbanens øverste ledelse ville have knudepunktet lagt i Gørding by, således at stationen skulle ligge hvor det senere forsamlingshus ligger. Styrelsen lod folket råde, og da de ikke ønskede en station midt i byen, kom banen længere mod syd, hvor Gørding Stationsby senere voksede op. Jernbaneknudepunktet blev således ikke lagt i Gørding men i stedet på den bare mark nær Kikkenborg.

I de følgende årtier udvikledes en stationsby omkring dette jernbaneknudepunkt. Omkring århundredeskiftet blev forholdene beskrevet således: "Bramminge Stationsby, ved Landevejen (1/2 1901: 98 Huse og 709 Indb.), med Præstebolig, Skole og Efterskole, Politistation, Lægebolig, Dyrlægebolig, Bank (opr. 1897...), Landbohjem, Afholds- og Højskolehjem, elektrisk Lysstation, Mejeri, Damp- og Vejrmølle, Dampbageri, Damp-Sav- og Høvleværk, Maskinværksted, Farveri, Dampteglværk osv., Købmandshdlr., Hotel („Kikkenborg Kro“), Markedsplads (før ved Aalbæk Mølle i Nykirke Sogn, Marked i April og Okt.), Jærnbaneknudepunkt for Lunderskov-Esbjærg og Br.-Vedsted Banen, Telegraf- og Telefonst. samt Postekspedition". Bramminge var da en mindre oplandsby med en del industri.

Bramminge fortsatte sin udvikling efter århundredeskiftet: i 1906 havde stationsbyen 1.073 indbyggere, i 1911 1.394 indbyggere, i 1916 1.622 indbyggere[7], i 1921 1.907 indbyggere[8], i 1925 2.011 indbyggere, i 1930 2.345 indbyggere, i 1935 2.396 indbyggere, i 1940 2.602 indbyggere, i 1945 2.588 indbyggere, i 1950 2.560 indbyggere, i 1955 2.714 indbyggere, i 1960 2.900 indbyggere, i 1965 3.290 indbyggere.

En ny bane, Bramming-Grindsted blev indviet 12. november 1916. Strækningen blev en del af Den jyske diagonalbane, der strakte sig fra Bramming til Langå, og hvis enkelte delstrækninger blev bygget i flere etapper.

Tidligere var Bramming hovedby i Bramming Kommune, som blev sammenlagt med to andre kommuner til den nuværende Esbjerg Kommune.

Historisk baggrund
Midtbyen i Bramming er noget af det første, der blev bygget efter at Bramming station blev anlagt.  Tæt ved lå Kikkenborg kro, senere Hotel som blev en central del af Brammings historie. Meget af bebyggelsen er helt tilbage fra starten af 1900-tallet.

Brammings udvikling fulgte i de første år Esbjergs, idet jernbanen blev anlagt i 1874 lige efter havnen i Esbjerg. I starten udviklede Bramming sig derfor til en sammensat by med både erhverv, handel og boliger, og den udvikling afspejler midtbyen stadig med mange forskellige funktioner side og side, mens det resterende Bramming er mere funktionsopdelt.

Stedets ånd
Bramming Midtby er den ældste del af byen, og det er her byens handel foregår, den har et godt handelsliv med et bredt udvalg af dagligvarehandel. Bramming har flere mødesteder, hvor fælles aktiviteter foregår og byder på mange aktivitets- og sportstilbud og har et bredt udvalg af forskellige sportsgrene.
Midtbyens område afgrænses mod nord af Plantagevej, mod øst af Adelgade og Lindegade, mod vest af Industrivej og Møllegade og mod syd af jernbanen. Området udgør i 2019 et areal på ca. 22 HA og med omkring 719 indbyggere og ca. 599 husstande.

Arealanvendelse
En stor del af Bramming Midtby er udlagt til centerområde, derudover et par offentlige- og grønne områder, samt et større boligområde der rummer nogle af de ældste villaer i Bramming.

Bystruktur
Bramming er en typisk stationsby bygget op omkring og ud fra stationen. I lang tid bredte byen sig både nord og syd for banen, idet der var flere muligheder for at krydse banen, men med viaduktens etablering og nedlæggelse af de gamle overkørsler blev byen delt i to, og Bramming Midtby blev koncentreret nord for banen.

Midtbyen afgrænses klart mod syd af jernbanen og består af flere kvarterer med hver deres karakteristika. Centerområdet med tætte bebyggelse og sluttede etagebebyggelse, det offentlige område med meget grønt og stor åbenhed, og endelig det åbne villakvarter.

Arkitektur og facader
Bramming blev udbygget i forbindelse med jernbanens komme i slutningen af 1800-tallet og arkitekturen omkring stationen afspejler tydeligt denne periode med mindre historicistiske etagehuse med dekoreringer, mønstermurværk og markante gesimser. Gaderne er forholdsvis smalle og tætte, skalaen er lille med to-tre etager, og det er i det hele taget behageligt at bevæge sig rundt i det tætte bymiljø.

Villakvarteret lige nord for stationen er påbegyndt lige efter århundredeskiftet og de første villaer tættest på banegården bærer præg af den historicistiske tilgang, men de fleste villaer er bygget som ’Bedre Byggeskik’.
Den smukke stationsby
I 2020 afholdt "HISTORISKE HUSE" en afstemning om hvilken by der var Danmarks smukkeste stationsby. 5 eksperter udvalgte 10 byer, og samtlige Danskere kunne så stemme om hvilken af disse 10 der var den smukkeste. Bramming kom ind på en flot andenplads - og det selvom dele af byen var fyldt med "byggerod" der stammede fra den igangværende byfornyelse. By- og bygningsfornyelsen var et 5-årigt projekt der afsluttedes i 2022.
Pejlemærker
Der er flere markante pejlemærker i Bramming Midtby der gør det nemt at orientere sig i området. I bunden af Storegade ligger det gamle hotel Kikkenborg, som i dag huser et apotek. Banegården skiller sig ud med sit volumen og sin fine arkitektur og ligger fint i samspil med den gamle postbygning som fremstår flot og markant i gadebilledet.

Desuden danner den lille plads, kaldet Trianglen, et pejlemærke i byen. Pladsen ligger som starten på gågaden og opfattes som centrum i bymidten.

Bevaringsværdige sammenhænge
Der er flere bevaringsværdige sammenhænge i Bramming Midtby der fortæller historien om Bramming som stationsby, og hvordan byen har udviklet sig. Blandt andet de to butiksgader Storegade og Nørregade med etagehuse, samt området omkring Fengers Allé med Villaer.

Rekreative og grønne områder
Bramming Midtby fremstår som den mest bymæssige del af Bramming, men her findes flere pladser og parker, blandt andet Nørretorv, Markedspladsen, Trianglen, Kikkenborg torv og Museumspladsen, de fungerer som pauserum og mødesteder for byens borgere. Omkring biblioteket ligger bibliotekshaven som en grøn og frodig oase, hvor man kan komme helt væk fra trafik og larm.

Trafik og infrastruktur
I Bramming Midtby er de primære trafikgader Storegade, Jernbanegade og Nørregade, der leder trafik ind til byen både fra den omkringliggende by og fra oplandet.

Viadukten spiller desuden en vigtig rolle, idet vejen er den eneste forbindelse mellem Bramming Sydby og resten af byen.

En del af Nørregade er anlagt som gågade, og denne strækning sammen med en del af Storegade fungerer som de primære handelsgader.

Bramming Midtby er let tilgængelig med både tog og bus, fra resten af byen og kommunen.
Tilbage til indhold